Zápis ze schůzky pracovní skupiny spolku Turistická oblast Pošumaví z.s. konané dne 16.10.2018 v Plánici

Zápis ze schůzky pracovní skupiny Turistické oblasti Pošumaví z.s. konané dne 16.10.2018 v Plánici

 

Přítomni: dle prezenční listiny (k nahlédnutí v kanceláři spolku)

 Byly projednány následující body:

1.      Zahájení a přivítání přítomných provedl Ing. Ivo Šašek, CSc

2.    Informace o možnostech přeshraniční spolupráce v regionálním cestovním ruchu podala členka Turistické oblasti Pošumaví z.s. paní Simona Fink, která dlouhá léta pracuje v oblasti turismu v příhraničním okrese Regen. Přítomné seznámila nejen s praktickými zkušenostmi s organizováním cestovního ruchu z pohledu zastřešující organizace v regionu Arberlad a zkušenostmi s propagací a marketingem, ale i s úskalími, které přináší vytváření kolektivů spolupracujících na propagaci regionu (destinace). Paní Fink vyjádřila připravenost spolupracovat na propagaci území Pošumaví v Bavorsku. Další informace k této problematice jsou přílohou tohoto zápisu.

3.      Informaci o stavu členů a partnerů destinace podal Ing. Ivo Šašek, CSc. Podle informací, které má Turistická oblast Pošumaví z.s. k dispozici, je vstup d o spolku schválen mikroregiony Plánicko, Střední Pošumaví a Pošumaví a městem Horažďovice. Předpoklad schválení je v obci Předslav. Z mikroregionu Prácheňsko a města Nepomuk zatím nedorazily žádné oficiální informace. Bylo jednáno s panem Jungwirtem z mikroregionu Běleč, který slíbil informace prostudovat. Z partnerů destinace byla podepsána dohoda s hotelem pana Pavlíčka v Plánici a dále bylo partnerství v rámci osobních rozhovorů nabídnuto pidipivovaru v Laznech, restauraci pana Kopy v Nezamyslicích, Muzeu kostelů tamtéž a Muzeu Františka Křižíka v Plánici.

4.      Ing. Markéta Baštařová Janotová informovala přítomné, že z Plzeňského kraje přišla poštou podepsaná dohoda o poskytnutí dotace Turistické oblasti Pošumaví z.s. Bylo dohodnuto, že k využití dotace v oblasti propagace a marketingu cestovního ruchu v Pošumaví se uskuteční v prosinci jednání pracovní skupiny, na kterém bude posouzeno nejvhodnější využití dotace v souladu s pravidly jejího poskytnutí.

5.      Členové vedení destinace podali průběžnou informaci o přípravě certifikace TO Pošumaví z.s. v rámci kategorizace organizací destinačního managementu. V současné době jsou předběžně zpracovány podklady pro potřeby recertifikace spolku v rámci Českého systému kvality služeb. Tyto podklady jsou součástí tohoto zápisu a prosíme o případné připomínky do 28.10., protože do 4.11. musí být žádost o recertifikaci podána k posouzení na Český systém kvality služeb.  Podání žádosti k recertifikaci je jednou z podmínek k podání žádosti o certifikaci Turistické oblasti Pošumaví z.s. na Českou centrálu cestovního ruchu. Dále je třeba i nadále uzavírat partnerské smlouvy se subjekty působícími v cestovním ruchu na území měst, obcí a mikroregionů, které schválily vstup do Turistické oblasti Pošumaví z.s.

6.      Informace o stavu přípravy www stránek a návrh smlouvy bude podán na další pracovní skupině.

7.      Další vzdělávací akce k cestovnímu ruchu proběhne v Klatovech 1. 11. 2018, kdy se uskuteční seminář v rámci projektu Venkov 21. století, který řeší Místní akční skupina Pošumaví z.s. spolu s partnery z Pardubicka. Na semináři vystoupí se svými poznatky nejen zástupci partnerských MAS, ale i kolegyně z Regenu a Bc. Ilona Šneberegerová z oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Pozvánka je opět součástí tohoto zápisu.

8.      Další jednání destinace se uskuteční v týdnu od 19. 11. do 23. 11. 2018. Přesný termín bude upřesněn podle aktuálního stavu přípravy žádosti na certifikaci Turistické oblasti Pošumaví Českou centrálou cestovního ruchu.

Zapsal: Ivo Šašek