Aktuální stanovy spolku Turistická oblast Pošumaví z.s.

STANOVY SPOLKU

Turistická oblast Pošumaví, z.s.

Čl. I

Základní ustanovení

Název spolku:

Turistická oblast Pošumaví, z.s.

(dále jen „spolek“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Je vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni.

Sídlo spolku: Plánice

Povaha spolku:

1. Spolek je samosprávné, dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení svých členů založené za účelem naplňování společného zájmu v oblasti cestovního ruchu.

2. Spolek má charakter destinačního managementu pro oblast Pošumaví dále jen „destinace Pošumaví“.

Územní působnost spolku:

 1. Územní působnost je definována územími obcí, mikroregionů a MAS, které se staly členy spolku.
 2. Území může být rozšířeno o území přistupujících členů za podmínky, že se nepřekrývá s územím jiné destinace a je s destinací Pošumaví geograficky homogenní.
 3. Území není vymezeno hranicemi sídelního kraje, umožňuje v rámci krajů územní přesahy.

Čl. II

Účel, poslání a cíle spolku

 1. Účelem spolku je propojením subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru přispívat k rozvoji cestovního ruchu v destinaci Pošumaví a k vytvoření fungující spolupráce vedoucí k obohacení cestovního ruchu v oblasti Pošumaví.
 2. Posláním spolku je zejména podpora rozvoje cestovního ruchu v destinaci Pošumaví, vedoucí ke zvýšení ekonomického prospěchu venkova v uvedeném území.
 3. Mezi hlavní cíle spolku patří:

 • sdružit subjekty veřejného, soukromého a neziskového sektoru s vazbou na destinaci Pošumaví s cílem jejich vzájemné spolupráce;
 • vytvořit reprezentativní fórum na podporu rozvoje cestovního ruchu v uvedené oblasti, které bude zastupovat zájmy svých členů, partnerů a příznivců;
 • provozovat kanceláře destinace Pošumaví;
 • vytvořit dobré obchodní jméno destinace Pošumaví.

Čl. III

Činnost spolku

 1. Hlavní činnosti, kterými spolek naplňuje své poslání, jsou především:

 • Tvorba strategických marketingových plánů destinace Pošumaví.
 • Spolupráce při tvorbě strategických dokumentů, týkajících se rozvoje cestovního ruchu v destinaci Pošumaví, na krajské i národní úrovni.
 • Navázání a udržování vzájemné komunikace s významnými institucemi a organizacemi v oblasti cestovního ruchu uvnitř i vně destinace Pošumaví.
 • Navázání aktivní spolupráce s obdobnými organizacemi v zemích EU a aktivní využívání této spolupráce ve prospěch členů sdružení.
 • Podpora rozvoje, příprava, koordinace a realizace vzdělávacích aktivit pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu a vytvoření vlastního zázemí.
 • Spolupráce s institucemi zabývajícími se cestovním ruchem, případně s dalšími vzdělávacími institucemi v regionu.
 • Realizace vlastních rozvojových projektů spolku.
 • Vytváření podmínek pro:

o rozvoj cestovního ruchu v destinaci Pošumaví;

o aktivní spolupráci členů a partnerů spolku v oblasti cestovního ruchu;

o naplňování a ochranu společných zájmů členů;

o využívání lidských zdrojů;

o tvorbu a marketingovou podporu témat a turistických produktů destinace Pošumaví;

o budování vztahů s veřejností (PR);

o podporu brandingu a využívání místní produkce v rámci cestovního ruchu na území destinace Pošumaví;

o rozvoj a koordinaci aktivit v cestovním ruchu v destinaci Pošumaví;

o společnou prezentaci a propagaci členských subjektů;

o propagaci historického, přírodního i kulturního dědictví destinace Pošumaví;

o realizaci šetrného cestovního ruchu;

o zvyšování atraktivity destinace Pošumaví;

o zajištění provozu regionálního turistického informačního portálu;

o spolupráci turistických informačních center v destinaci Pošumaví;

o vytvoření sítě spolupracujících cestovních kanceláří a agentur (incoming partnerů) a marketingovou podporu nabídky produktů destinace Pošumaví;

o využívání výsledků výzkumu a vývoje a podporu inovací, přinášení nových myšlenek, podnětů, inovativních postupů a řešení v oblasti cestovního ruchu;

o podporu realizace a realizaci přeshraničních a mezinárodních aktivit v oblasti cestovního ruchu;

o aktivní účast v procesu rozhodování o přidělování dotací a grantů a v procesu rozhodování o umisťování investic do turistické infrastruktury;

o koordinaci, prosazování a hájení zájmů politiky cestovního ruchu krajů;

o iniciaci, přípravu k realizaci projektů v oblasti cestovního ruchu v destinaci Pošumaví

o fundraising pro realizaci projektů v cestovním ruchu

o interní reklamu ve vztahu k destinaci Pošumaví

o posilování marketingové aktivity a prezentace subjektů cestovního ruchu z území destinace Pošumaví

o spolupráci a koordinaci aktivit s agenturou CzechTourism

 

 1. Vedlejší činnosti jsou ty, které spolek realizuje k podpoře naplnění svého poslání:

Mezi ně patří především:

 • individuální a skupinová poradenská činnost k podpoře zabezpečení hlavní zájmové činnosti;
 • vyhledávání veřejných finančních podpor a sponzorských darů k financování rozvoje cestovního ruchu na území destinace Pošumaví;
 • spoluorganizace akcí zaměřených na rozvoj a propagaci regionu;
 • spoluorganizace akcí cestovního ruchu v destinaci Pošumaví;
 • podpora prodeje;
 • podpora realizace aktivit v oblasti propagace a marketingu včetně reklamy;
 • poskytování poradenství při získávání grantů a dotací, zejména v oblasti rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů a rozvoje produktové nabídky destinace Pošumaví včetně jejich řízení a administrace;
 • metodická podpora a poradenství v oblasti průzkumu trhu a výzkumu v destinaci Pošumaví, koordinaci a realizaci průzkumů trhu a výzkumu v oblasti cestovního ruchu;
 • podpora prezentace služeb, produktů a nabídek členů spolku na nových i stávajících trzích;
 • zajišťovat pro členy odsouhlasené služby a nákup vybraných služeb a produktů;
 • vedlejší činnost spolku může být i činnost výdělečná s tím, že výnosy z této činnosti mohou být použity výhradně ve prospěch naplňování poslání spolku, spolkové činnosti a správy spolku.

Čl. IV

Vznik a zánik členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které sídlí či působí v regionu územní působnosti spolku v destinaci Pošumaví, ztotožňují se s cíli spolku a mají zájem je aktivní činností naplňovat.
 3. Členové jsou přijímáni do spolku na základě písemné přihlášky. Přihláškou zájemce o členství vyjadřuje svou vůli být vázán stanovami spolku a dalšími předpisy spolku a dává svůj souhlas s evidencí svých údajů v seznamu členů spolku.
 4. O přijetí za člena rozhoduje Výkonná rada spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 5. Doklad o členství je v evidenci spolku.
 6. Zánik členství:

 • vystoupením člena písemným oznámením Radě spolku, každý člen může vystoupit kdykoliv a bez udání důvodů - členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Radě spolku;
 • úmrtím člena;
 • u právnické osoby jejím zrušením;
 • vyloučením člena pro závažné porušení povinností vyplývajících ze členství, o vyloučení může rozhodnout jen nejvyšší orgán spolku;
 • zánikem spolku.

Čl. V

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen spolku má právo:

a) podílet se na činnosti spolku a účastnit se jednání Valné hromady;

b) volit a být volen do orgánů spolku dle podmínek těchto stanov;

c) účastnit se aktivit pořádaných spolkem;

d) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny;

e) být informován o činnosti a výsledcích práce spolku;

f) vyjadřovat se k aktivitám spolku, podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání.

 1. Každý člen spolku má povinnost:

a) dodržovat platné stanovy spolku, vnitřní předpisy a usnesení spolku;

b) aktivně se podílet na činnosti spolku a naplňování cílů spolku;

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;

d) řádně a včas platit členské a jiné příspěvky, pokud jsou stanoveny;

e) chránit a zachovávat dobré jméno spolku a hájit jeho zájmy

 1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 2. Výkonná rada spolku je povinna vést seznam členů, který je neveřejný.

Se seznamem členů nakládá jako s osobními údaji, a to podle příslušných zákonů.

Čl. VI

Členské a jiné příspěvky

 1. Valná hromada spolku může stanovit členské příspěvky, zápisné a případně další odůvodněné příspěvky členů.
 2. Jejich ustanovení a výše podléhá schválení Valnou hromadou.
 3. Pokud jsou stanoveny, je povinností členů tyto v určeném termínu zaplatit.

Čl. VII

Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 • - Valná hromada – nejvyšší orgán
 • - Výkonná rada – statutární orgán
 • - Předseda a místopředseda – zastupují spolek navenek
 • - Kontrolní komise/kontrolor – kontrolní orgán

 1. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 2. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 3. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Valné hromady.
 4. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, odstoupením z funkce ve voleném orgánu nebo odvoláním člena voleného orgánu Valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.
 5. Odstoupení z funkce musí člen voleného orgánu oznámit písemným prohlášením, zaslaným nebo doručeným spolku. Funkce zaniká dva měsíce po doručení prohlášení o odstoupení.
 6. Je-li členem voleného orgánu spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce.
 7. Orgány spolku jsou usnášení schopné při účasti nadpoloviční většiny svých členů.
 8. Hlasy členů orgánů spolku mají stejnou váhu.
 9. Podrobnosti o způsobu jednání orgánů (včetně zastupování při hlasování a hlasování per rollam) upravuje jednací řád.

Čl. VIII

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena všemi členy spolku.
 2. Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v nejvyšším orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce.
 3. Valnou hromadu svolává statutární orgán spolku a to nejméně jedenkrát ročně.

Statutární orgán spolku je povinen svolat Valnou hromadu vždy, když o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů. Valnou hromadu může svolat i Kontrolní komise, jestliže to vyžadují zájmy spolku.

4. Nesejde-li se usnášeníschopná Valná hromada, předsedající ji ukončí a po půl hodině od ukončení řádné Valné hromady se koná náhradní Valná hromada se shodným programem. Tato Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Nemůže však rozhodnout o změně stanov, zrušení spolku či odvolání zvolených orgánů – viz. Čl. VIII, odst. 7 a odst. 8 – písmeno a), h), m).

 1. Zařazení nových bodů programu na jednání Valné hromady je možné, vysloví-li s tím souhlas nadpoloviční většina na jednání přítomných členů spolku.

6. Každý člen má jeden hlas.

7. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku či odvolání zvolených orgánů je přijato, jestliže pro něj hlasují minimálně dvě třetiny všech členů spolku.

8. Valná hromada zejména:

 • rozhoduje o změnách stanov spolku;
 • schvaluje úkoly spolku pro příslušné období;
 • schvaluje roční rozpočet spolku a zprávu o hospodaření spolku;
 • schvaluje výroční zprávu spolku;
 • rozhoduje o počtu členů volených orgánů spolku;
 • f) volí členy Výkonné rady spolku a Kontrolní komise spolku;
 • dle potřeby volí další orgány spolku;
 • má právo rozhodnout o odvolání zvolených orgánů;
 • schvaluje jednací řád VH spolku;
 • schvaluje ustanovení a výši vložného, zápisného, členských a dalších příspěvků;
 • rozhoduje o všech dalších otázkách, které si k rozhodování vyhradí;
 • rozhoduje o přijetí člena spolku;
 • rozhoduje o zrušení členství (vyloučení členů);
 • rozhoduje o sloučení, zrušení spolku nebo jeho přeměně.

Čl. IX

Výkonná rada spolku

 1. Výkonná rada (dále jen Rada) je statutárním orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a vnitřními předpisy po celé své funkční období.
 2. Rada je ze své činnosti zodpovědná Valné hromadě.
 3. Členové Rady jsou voleni na dobu 5 let. Počet členů Rady je schvalován Valnou hromadou v rozsahu 3 – 13 členů a je vždy lichý.
 4. Členové Rady spolku volí na dobu 5 let ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku
 5. Radu spolku svolává předseda a řídí její jednání, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
 6. Rada spolku se schází nejméně 4x ročně. Z jednání Rady spolku se pořizuje zápis.
 7. Rozhodnutí Rady spolku je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů Rady spolku. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady spolku rovné.
 8. Rada spolku zejména:

 

 • koordinuje činnost spolku
 • schvaluje vnitřní předpisy, směrnice a metodické pokyny pro práci spolku;
 • rozhoduje o personálním a organizačním složení kanceláře spolku
 • schvaluje odměny za práci a náhrady zaměstnancům a členům spolku;
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady;
 • připravuje a předkládá výroční Valné hromadě zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření.

 

Čl. X

Předseda a místopředseda

 

 1. Předseda a místopředseda spolku zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem a koordinují jeho činnost, přijímají zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhodují o běžných záležitostech spolku.
 2. Svolávají Valnou hromadu spolku, a to nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním.
 3. Předseda a místopředseda jsou především odpovědni za plnění rozhodnutí Rady, vedení průkazného účetnictví a plynulý chod spolku.
 4. Jednají jménem spolku každý samostatně a samostatně i za spolek podepisují.
 5. Předsedou a místopředsedou jsou fyzické osoby v případě členů fyzických osob, nebo právnické osoby zastoupené ve výkonu funkce fyzickou osobou.

 

 

Čl. XI

Kontrolní komise/kontrolor

 1. Je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
 2. Počet členů 1 – 5 je schvalován Valnou hromadou a je vždy lichý. Volební období je 5 let.

3. V případě 3 a více členů Kontrolní komise volí ze svého středu její členové předsedu.

4. Předseda svolává a řídí zasedání komise.

5. Kontrolní komise/kontrolor zejména:

a) projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku;

b) vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje Radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;

c) dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami spolku a s usneseními orgánů spolku, se zákony a platnými pravidly;

d) může nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace a může požadovat vysvětlení k jednotlivým záležitostem;

e) svolává mimořádné jednání Valné hromady a Rady spolku, jestliže to vyžadují zájmy spolku;

f) nejméně jednou ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu spolku o výsledcích své kontrolní činnosti.

Čl. XII

Ředitel a kancelář

1. Spolek může zřídit kancelář destinačního managementu

2. Organizační složení a obsazení kanceláře schvaluje Rada spolku s tím, že v čele kanceláře vždy stojí ředitel kanceláře jmenovaný Radou spolku.

3. Ředitel kanceláře je úkolován Radou spolku prostřednictvím předsedy a v jeho nepřítomnosti místopředsedy spolku.

4. Ředitel kanceláře destinačního managementu zejména:

a) zajišťuje administrativní záležitosti spojené s činností spolku;

b) realizuje cíle a činnosti spolku dle zadání orgánů spolku;

c) ve své práci se řídí plánem aktivit schválených Radou spolku;

d) zajišťuje vedení evidence členů spolku;

e) archivuje dokumenty spolku;

f) podává informace o činnosti spolku členům a veřejnosti;

g) zpracovává výroční zprávu spolku;

h) zajišťuje aktualizaci webu spolku;

i) spolupracuje s kontaktními místy na území destinace Pošumaví, pokud jsou zřízena.

j) Zastupuje spolek v rozsahu stanoveném radou

Čl. XIII

Nakládání s majetkem a zdroje příjmu

 1. Majetek spolku je tvořen movitým i nemovitým majetkem, peněžními prostředky, pohledávkami a jinými majetkovými právy.
 2. Majetek spolku včetně peněžních a jiných výnosů může být využit jen k cílům, k nimž byl spolek založen.
 3. Zdrojem příjmů jsou:

a) vložné nebo zápisné členů, řádné a mimořádné členské příspěvky, pokud jsou tyto Valnou hromadou stanoveny;

b) výnosy z organizovaných aktivit v souladu s posláním spolku;

c) dary a příspěvky fyzických a právnických osob z ČR i zahraničí;

d) národní a krajské dotace a granty;

e) fondy EU a další zahraniční fondy, granty a programy;

f) výnosy z vlastní činnosti spolku, kapitálových vkladů a úroků.

 1. Spolek v případě dostatečné výše uvedených příjmových zdrojů zakládá Rozvojový fond destinace Pošumaví na podporu realizace rozvojových projektů, podporu činnosti svých členů a úhradu nečekaných výdajů spolku. Jeho spravování a nakládání s ním upraví zvláštní předpis spolku.

Čl. XIV

Hospodaření

 1. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu, schváleného Valnou hromadou.
 2. Spolek se svým majetkem hospodaří v souladu s obecně platnými zákony a předpisy spolku, vede o něm účetnictví, dokumentaci a event. i jiné záznamy.
 3. Za hospodaření spolku a případně požadované ověření správnosti hospodaření externím auditem je odpovědná Rada spolku. Ta každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky. Zároveň pověřuje osoby odpovědné za nakládání s veřejnými prostředky z řad pracovníků spolku.

Čl. XV

Zrušení, přeměna, likvidace a zánik spolku

 1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním;

b) přeměnou spolku - to je fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy spolku;

c) úředním rozhodnutím.

 1. O zániku spolku dobrovolným zrušením rozhoduje Valná hromada. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu tří čtvrtin všech členů spolku.
 2. Po zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce.

4. Při zániku spolku postupuje spolek analogicky podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci společností, přičemž činnost likvidátora vykonává Rada spolku.

 1. Případná likvidace spolku proběhne v souladu s účelem, pro který byl spolek založen. Likvidační zůstatek může být převeden jen na spolek s obdobným předmětem činnosti a v souladu se zájmy členů spolku.
 2. Zrušuje-li se spolek při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.
 3. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

Stanovy byly schváleny na valné hromadě spolku dne 17.4.2018

                                                                                                                                                                                                                        Ing. Markéta Baštařová Janotová v.r.

                                                                                                                                                                                                                                  předsedkyně spolku