Zápis z výkonné rady konané 7.10.2020 v Plánici

Zápis z výkonné rady konané dne 7. 10. 2020 na Městském úřadě v Plánici

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1.      Zahájení

Přítomné přivítal předseda spolku Ivo Šašek. Konstatoval, že výkonná rada je dle přítomných na prezenční listině usnášeníschopná. Zároveň konstatoval, že na dnešní jednání výkonné rady nebyli přizváni partneři destinace a to kvůli platným celostátním opatřením proti epidemii covid – 19.

2.      Informace o probíhajících projektech

Bylo diskutováno o třech následujících projektech

·        Útržky z Pošumaví

Plzeňský kraj schválil dotaci na tento projekt ve výši 210 000,- Kč. Návrh smlouvy byl v předstihu předložen všem členům výkonné rady, kteří k němu nevznesli žádné další připomínky. Výkonná rada pověřila předsedu podpisem smlouvy a jejím předáním zpět na Plzeňský kraj

Výkonná rada vyzývá všechny stávající partnery a popřípadě i další zájemce o zapojení se do projektu k předkládání návrhů na jejich představy o aktivitě v projektu. Informace o vyhlášení příjmu nabídek k publikaci v brožuře je zveřejněna na stránkách www.toposumavi.cz a na facebookovém profilu.

·        Toulky Pošumavím

Výkonná rada shlédla první natočený magazín Toulky Pošumavím, který byl realizován v obci Chanovice. Výkonná rada se shodla na základě tohoto pilotního dílu, že zpracuje stručný orientační scénář, který by měli další zájemci o natáčení dodržet, aby byl zachován požadavek na jednotnou propagaci cestovního ruchu v Pošumaví a partnerství všech aktérů v této oblasti.

Vypracováním scénáře byl výkonnou radou pověřen pan Jindřich Haišman.

Zároveň je třeba, aby případní další zájemci o natáčení podali svoje objednávky co nejdříve, protože se začíná naplňovat kapacita a finanční částka vyčleněná na tento projekt.

Informace o vyhlášení příjmu objednávek k natáčení je rovněž zveřejněna na stránkách www.toposumavi.cz a na facebookovém profilu.

 

·        Drony

 

Od firmy Panoramas.cz přišla faktura za objednávku na natočení propojení hradů Velhartice, Rabí, Švihov a zámku Zelená Hora v panoramatickém scénáři. V doprovodném textu bylo uvedeno, že další body, které byly natočeny z finančních prostředků dalších partnerů Turistické oblasti Pošumaví, budou do mapy dodělány do konce roku. Výkonná rada pověřila předsedu spolku, aby tyto skutečnosti se společností Panoramas dále koordinoval.

 

3.      Projednání stavu certifikace Turistické oblasti Pošumaví z.s. na oblastní destinaci.

 

Počátkem září přišlo vyjádření z České centrály cestovního ruchu, že všechny obce, které byly osloveny k vyjádření, v kterém spolku chtějí dále pracovat, se rozhodly pro Turistickou oblast Pošumaví z.s. Zároveň byla Turistická oblast Pošumaví z.s. vyzvána, aby aktualizovala svou žádost na Czechtourism. Vzhledem k tomu, že v srpnu 2020 došlo ke změně většiny formulářů a za rok a půl od prvního podání žádosti se změnila celá řada skutečností, znamená to přepracovat celou žádost.

Výkonná rada podání této žádosti doporučila.

 

4.      Různé

 

Radana Šašková informovala o rozšíření rozvozové oblasti e-shopu Regionální speciality na celý okres Klatovy

Ivo Šašek oznámil přítomným, že VESA Velhartice a.s. se stala partnerem Turistické oblasti Pošumaví z.s.

 

5.      Závěr

 

Jednání výkonné rady bylo ukončeno předsedou výkonné rady spolku.

 

V Plánici 7.10.2020

Zapsal:                 Ing. Ivo Šašek, CSc.

Ověřil:                  Mgr. Jindřich Haišman