Zápis z výkonné rady konané dne 14.12.2021 v Plánici

 

Zápis z výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví z.s. konané dne 14.12.2022 na Městském úřadě v Plánici

 

 Přítomni – členové výkonné rady: Ivo Šašek, Jindřich Haišman, Petr Klásek, Zdeněk Pavlíek

Omluveni – členové výkonné rady: Josef Kutil, Markéta Baštařová Janotová, Miloslav Kreuzer

Přítomni – partneři: Pavla Kolářová, Michael Forman, Hana Kalná, Eliška Gabrielová, Veronika Kočí, Pavel Javorský

 

Dle programu v pozvánce byly projednány následující body:

 1.      Zahájení

Jednání zahájil předseda TO Pošumaví z.s. Ivo Šašek přivítáním přítomných a konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina členů výkonné rady, takže výkonná rada je usnášeníschopná. Následně se Ivo Šašek zeptal přítomných, zda někdo chce doplnit nebo změnit navržený program jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádnou připomínku bylo konstatováno, že výkonná rada se bude řídit programem uvedeným v pozvánce. Zároveň Ivo Šašek navrhnul, že zápis z výkonné rady sepíše a ověří ho Jindřich Haišman. Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl podán, byli oba pánové schválení a jako zapisovatel a ověřovatel zápisu.

 

2.      Informace o činnosti od minulé výkonné rady

       Vedení spolku se spolu s manažerkou zabývalo následujícím záležitostmi:

 ·        Dotaz z Czechtourismu a Plzeňského kraje

Od paní Valtrové z Plzeňského kraje přišla informace, že Czechtourismu upravuje vymezení území turistických oblastí v České republice. Vzhledem k tomu, že pro region působnosti Turistické oblasti Pošumaví z.s. je navržen název Pošumaví nebyla proti tomuto vymezení z naší strany vznesena námitka.

 ·        Spolupráce - Venkovský dům

Koordinátorka Venkovského domu v Plzni paní Bartásková nabídla možnost spolupráce v oblasti propagace a marketingu. Manažerka spolku paní Kolářová se s ní setkala, informovala jí o činnosti Turistické oblasti Pošumaví z.s. a předala jí aktuální propagační materiály. Do budoucna je možná i další spolupráce podle aktuální situace a potřeb členů a partnerů našeho spolku.

 ·        Veletrh Holiday World 2022

Z Plzeňského kraje byla zaslána nabídka na účast na veletrzích CR v Praze a v Bratislavě ve společném stánku PK. Na kraj byla zaslána poptávka na možnou účast na veletrhu Holiday World v Praze, který se bude konat ve dnech 18.3. – 20.3.2022.

 ·        Magazíny Toulky Pošumavím

V době od minulé výkonné rady byly natočeny další magazíny a to o Švihovu a o Regionálních potravinách v Pošumaví. V diskusi o další budoucnosti tohoto projektu bylo doporučeno obsahově zaměřit magazíny více na cestovní ruch v jednotlivých místních destinacích, aby odpovídaly původnímu záměru. V rámci magazínů by se měly prioritně objevovat a být propagovány známé i méně známé turistické cíle.

 ·        Spolupráce s Turistickou destinací Šumavsko

Sousední spřátelená certifikovaná turistická destinace Šumavsko nabídla Turistické oblasti Pošumaví z.s. zveřejnit článek o aktuálních aktivitách ve svém periodiku Šumavské noviny. Do novin byl zaslán článek týkající se podpory rozvoje karavaningu v Pošumaví ve spolupráci s Národním parkem Šumava.

 ·        Nabídka časopisu Turista

Časopis Turista vychází v nákladu 10 000 kusů a odebírají ho jak předplatitelé z řad členů KTČ, tak neorganizovaní turisté. Výkonná rada pověřila manažerku jednáním s časopisem o prezentaci formou článku v částce 7000,- Kč bez DPH za čtyřstránkový článek včetně 7 – 8 doprovodných fotografií.

 ·        Objednávka Czechtourismu

V měsíci říjnu byly dokončeny práce v rámci objednávky Czechtourismu na podporu vzájemné propagace. Objednávka byla vyfakturována a Czechtourismem v měsíci listopadu zaplacena.

 ·        QR kódy

Po zdržení, které bylo způsobeno časovou zaneprázdněností vedení TO Pošumaví z.s. se znovu rozběhly práce na tabulkách s QR kódy, jak bylo domluveno na předchozích výkonných radách. Je předpoklad, že první tabulky budou předány objednatelům ještě v průběhu prosince 2021.

 

3.      Příprava projektů financovaných z příspěvku Plzeňského kraje

 Žádost o podporu některých projektů připravovaných Turistickou oblastí Pošumaví z.s. byla schválena zastupitelstvem Plzeňského kraje ve výši 550 000,- Kč, což je o 50 000,- Kč méně než bylo uvedeno v žádosti. Výkonná rada rozhodla o doplnění částky na původní výši z vlastních zdrojů, aby díky zvyšující se inflaci nebylo nutné krátit jednotlivé aktivity.

      

4.      Příprava podkladů pro recertifikaci TO Pošumaví v roce 2022

K požadavku 5.1.4. z certifikačního protokolu Czechtourismu proběhla jednání s lokální destinací Sušicko, která má partnerskou smlouvu s Turistickou oblasti Pošumaví z.s., a ve které je členem i město Sušice. Zároveň se obnovuje destinace na území Šumavy a oživují se aktivity měst kolem Otavy. Všechny tyto aktivity by měly být podle vyjádření zúčastněných do spolupracujícího celku.

K požadavku 5.1.7. jsou v současné době zpracovávány podklady za rok 2021.

K požadavku 5.4.10. bylo dohodnuto, že další certifikované informační středisko bude v Hartmanicích a zároveň vzniklo v Sušici certifikované informační středisko lokální destinace Sušicko, která je partnerem Turistické oblasti Pošumaví z.s.

K požadavku 5.2.4. bylo konstatováno, že v současné době je prokazatelně doložitelná spolupráce s více než 15 obcemi v rámci působnosti Turistické oblasti Pošumaví z.s. Výkonná rada doporučuje tyto výsledky spolupráce doložit i jednotnými partnerskými smlouvami, jak je požadováno v protokolu o certifikaci.

      5.      Návrhy hlavních aktivit na rok 2022

 ·        Recertifikace spolku - byla projednána v předchozím bodě.

 ·        Propagace a marketing

 ·V prvním pololetí roku 2022 bude pokračovat natáčení magazínů Toulky Pošumavím a výroba informačních tabulek s QR kódy (vzor přiložen k zápisu). Zájemci o zapojení do těchto projektů se mohou i nadále hlásit u členů výkonné rady nebo manažerky spolku.

 Hlavní činnost bude zaměřena aktivity spojené s dotací Plzeňského kraje. Většina propagačních materiálů by měla být dokončena dříve než je termín ukončení dotace, tj. před zahájením hlavní turistické sezóny. Je třeba počítat s nárůsty cen v souvislosti s inflací a (s doufejme) časově omezenými kapacitami tiskáren vzhledem k nedostatku papíru. V rámci tohoto projektu budou aktualizovány Útržky z Pošumaví a publikace Turistická oblast Pošumaví. Zájemci o účast v aktualizované brožuře Útržky z Pošumaví se opět mohou hlásit u manažerky, resp. vedení spolku.

Bude vydána nová publikace týkající se Prácheňska. Sběr podkladů od obcí a místních podnikatelů již zahájil člen výkonné rady pan Klásek, který bude v této činnosti pokračovat i v lednu roku 2022. O spolupráci bude opět požádáno grafické studio Kolář&Kutálek. V průběhu měsíce ledna se uskuteční pracovní schůzka ke grafické podobě publikace, aby mohla zahájit novou plánovanou ediční řadu. Publikace by měla být hotova nejpozději ke konci dubna, před zahájením letní turistické sezóny.

Bylo navrženo publikovat o Pošumaví v časopisu Vítaný host. Tento záměr byl výkonnou radou schválen a vedení spolku s manažerkou pověření jednáním s vydavatelkou.

 Z popudu informačního centra v Horažďovicích bylo navrženo pravidelné setkávání pracovníků/ic informačních center působících v rámci území Turistické oblasti Pošumaví z.s. Tento návrh byl odsouhlasen a rozšířen o společné exkurze po méně známých turistických zajímavostech v regionu.

 ·        Karavaning

Probíhá projekt Karavaning - v rámci ČR jednotlivé kraje vypisují postupně dotační  programy na podporu karavaningu, přidává se i Plzeňský kraj - první výzva k podání žádostí má být 21.1.2022, další budou následovat

 ·        Workshop k CR v Pošumaví

Bylo navrženo na přelomu února a března uspořádat workshop k aktuálním otázkám a problematice cestovního ruchu v Pošumaví. Výkonná rada tuto myšlenku schválila a pověřila manažerku, aby ve spolupráci s vedením spolku organizačně zabezpečila.

 6.      Různé

 Pan starosta Klásek nabízí prostory zámku v Chanovicích na jakékoliv akce, setkávání atd.., dále nabízí možnost pozvat zástupce SFŽP - k podání info o dotacích z tohoto zdroje.

 Výkonná rada schválila odměnu pro předsedu Ivo Šaška a místopředsedu Jindřicha Haišmana za rok 2021 ve výši 20 000,- Kč. Zároveň schválila odměnu pro pana Zdeňka Pavlíčka za rok 2021 ve výši 10 000,- Kč za možnost umístění sídla spolku v jeho objektu a náklady s tím spojené. Odměny budou vyplaceny formou DPP.

 7.      Závěr

 Předseda spolku popřál přítomným klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2022.

 Příloha zápisu:

Návrh tabulky s QR kódem

 

Zapsal:                 Ivo Šašek

Ověřil:                  Jindřich Haišman