Hrádek - zámek

Zámek stojí na místě bývalého hrádku ze 14. století. První zmínka o Hrádku pochází z roku 1298. Jedná se o darovací listinu, kdy Přibyslav z Hrádku daroval bratřím z kostela sv. Petra a Pavla v Horažďovicích tři lány lesa a potok pro chování ryb. Pro Hrádek je to nejstarší dochovaná listina.

 

V následujících letech patří Hrádek k majetku hradu Velhartice. Roku 1391 získává Hrádek sňatkem s Kateřinou z Velhartic Jan z Hradce. Dokladem panování pánů z Hradce je vzácná ukázka gotických kovaných dveří s heraldickými symboly, které jsou nyní uloženy v Muzeu Františka Pravdy v areálu zámku. Roku 1479, za držení pánů z Rýzemberka, je po velkém požáru městečka Hrádek uváděna tvrz jako zpustlá a zaniká i úřad purkrabího. Od roku 1588 patřilo hrádecké panství pánům Račínům z Račína, kteří pravděpodobně po roce 1590 přestavěli středověkou tvrz na renesanční zámek. Rod Račínů vlastnil Hrádek do roku 1686. Po smrti Vojtěcha Arnošta Račína se majitelé na zámku rychle střídali.

 

Pro zámek byl významný rok 1731, kdy se stal majitelem Jan Ferdinand, hrabě Desfours z Montu a Athienville. Zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že ke starému renesančnímu zámku nechal vystavět v roce 1775 nový barokní zámek. Po smrti hraběte Desfourse se stala dědičkou Františka Romana Desfoursová. Po její smrti převzal panství její manžel Karel Theodor Sturmfeder. V této době působil na zámku jako vychovatel František Pravda. V roce 1898 se stává majitelem panství vnuk barona Sturmfedera Bohumil baron Henneberg - Spiegel, který ho spravoval až do své smrti v únoru 1934.

 

V průčelí je vstup do zámku, nad ním je v prvním patře balkon s mřížovým zábradlím. Nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Levé křídlo bylo v přízemí zakončeno salla terrenou se vstupem do zámecké zahrady a třípatrovou věží. Pravé křídlo je stavěno na renesančních základech a v zadní části má lomené schody do prvního patra. V prvním patře v pravé části byla jídelna a pokoje pro hosty. Ve střední části velký salon s výstupem na balkon a v levé části byly prostory pro panstvo. Za pravým zadním křídlem byla přistavena později kaple sv. Valburgy se vstupem ze zámku i zvnějšku. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo. Stará pak pro výkon správní a hospodářské funkce.

 

Po roce 1945 byl zámek Hrádek přidělen do správy obce Baráčníků a stavebními úpravami přeměněn na byty. V roce 1946 byl předán do správy obce v roce 1964 do Domovní správy v Sušici. Za tuto dobu nebylo kromě nutných úprav přistupováno k žádným opravám ani restaurátorským pracem. Veškerý zámecký imobiliář a zařízení interiérů zmizelo nebo bylo zničeno. V zámku bylo několik bytů, skladiště a stáje pro dobytek. V objektu se zřítily stropy a propadala se střecha.

 

Zámek měl svou známou věž, která bývala chloubou Hrádku a jeho dominantou na pohled zdálky. Věž se zřítila 26. července 1976, tedy 245 let po výstavbě nového zámku. Věž byla třípatrová s mansardovou střechou vystavěna na starších základech věže.Roku 1989. kdy se budovy již nacházely v havarijním stavu, koupilo zámek stavební bytové družstvo Tvorba Praha a pokusilo se o záchranu nejvíce zničených částí.

 

Koncem roku 2000 zámek zakoupila sušická firma Šumavaplan, spol s r.o., zastoupená Ing. arch. Pavlem Lejskem. Po mnoha letech byly zahájeny práce směřující k záchraně tohoto architektonicky nesmírně vzácného objektu. V letech 2000 - 2001 bylo provedeno základní stavební a statické zajištění objektu, v letech 2002 - 2003 bylo provedena rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny. Byly zahájeny restaurátorské práce v objektu. Většinu prací zajišťovaly místní firmy. V roce 2005 a následujícím byla zahájena oprava a restaurování zámecké fasády. Byl zvolen postup od hlavního průčelí nového zámku směrem k renesanční části. Opravu fasády prováděla firma specializující se na památky Ing. Karel Mikeš z Římova. Součástí této opravy byla celková obnova oken i dveří. Renovaci prováděla firma Truhlářství Zdeněk Lísa z Hrádku u Sušice. V roce 2006 proběhlo restaurování historických krbových kamen, které si můžete prohlédnout při návštěvě restaurace. Tohoto díla se ujala restaurátorská firma Mgr. Tomáše Tesky z Čimelic.

 

Pramen: www.zamekhradek.cz

Mapa