Zápis ze schůzky pracovní skupiny spolku Turistická oblast Pošumaví z.s. konané dne 28.8.2018 v Plánici

Zápis ze schůzky pracovní skupiny Turistické oblasti Pošumaví z.s. konané dne 28.8.2018 v Plánici

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 Byly projednány následující body:

1.      Zahájení a přivítání přítomných provedl Ing. Ivo Šašek, CSc

2.      Informaci o podání žádosti o finanční podporu na Plzeňský kraj sdělila Ing. Markéta Baštařová Janotová. Žádost o dotaci na provoz, propagační a marketingové aktivity destinace na 200 000,- Kč byla schválena a po podepsání dohody s Plzeňským krajem o jejím čerpání bude na další schůzce projednáno její konkrétní využití podle stanovených pravidel.

3.      Informaci o stavu členů a partnerů destinace podal Ing. Ivo Šašek, CSc. Destinace je již zapsána jako Turistická oblast Pošumaví z.s. ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni. Spolek je tedy plně oprávněn k právním úkonům a může přijímat nové členy i uzavírat partnerské dohody. Členy spolku je nyní 7 fyzických osob, které se podílejí na chodu spolku, nezbytných administrativních záležitostech, včetně přípravy projektů a certifikace. V současné době projednávají možnost členství ve svých orgánech města Nepomuk a Horažďovice, obce Předslav a Běšiny (Eurocamp), mikroregiony Plánicko, Pošumaví a Střední Pošumaví. Partnerské smlouvy podepsaly DCK West, družstvo a Klatovská dopravní s.r.o. Přílohou tohoto zápisu je stručná informace o obecných aktivitách turistických destinací v České republice a o podmínkách jejich certifikace. Členové vedení spolku nabídli všem přítomným, že v případě projednávání vstupu do destinace v orgánech samospráv a organizací, které zastupují se tohoto jednání, zúčastní s argumentační podporou.

4.      Členové vedení destinace podali průběžnou informaci o přípravě certifikace TO Pošumaví z.s. v rámci kategorizace organizací destinačního managementu. Podmínky, za kterých je možno prostřednictvím Czechtourismu certifikovat jednotlivé destinace jsou známy a jsou, jak již bylo uvedeno, velmi stručně popsány v příloze tohoto zápisu. Termín podání žádosti o certifikaci v aktuálním kole je 30.11.2018. Vzhledem k tomu, že přítomní neměli námitky proti podání žádosti certifikaci, bylo dohodnuto, že všichni zájemci o členství nebo partnerství v destinaci projednají co nejrychleji ve svých orgánech vstup nebo podepsání partnerské dohody, aby bylo možno nejpozději po další pracovní schůzce předpokládané 16.10.2018 definitivně popisovat území působnosti destinace a její další členy a partnery. Vzhledem k současnému průběhu voleb bude třeba úzké součinnosti všech zainteresovaných, aby žádost byla včas a kvalitně připravena. Platné stanovy a další dokumenty jsou vloženy do sbírky listin na www.justice.cz.

5.      Ing. Markéta Baštařová Janotová a Mgr. Jindřich Haišman podali informaci o jednání s panem Mgr. Pavlem Hladkým z firmy Šumavanet o zhotovení a následném provozu internetových stránek spolku. Přítomní neměli námitky proti jednání s touto firmou a na dalším jednání pracovní skupiny bude k projednání předložena smlouva s finančními náležitostmi.

6.      Pan Petr Klásek donesl přítomným ukázku jednoho z produktů, vzniklého v rámci propagační a marketingové činnosti turistických destinací. Jedná se o turistickou mapu plzeňské části Prácheňska.

7.      Ing. Ivo Šašek informoval přítomné o projektu Peregrinus Silva Bohemica zaměřeném na cestovní ruch, který v Pošumaví řeší Západočeská univerzita s Úhlavou o.p.s. Jedná se multimediální průvodce s 3D modely po významných barokních stavbách. Prezentace projektu proběhne v rámci Letní školy Západočeské univerzity cyklem přednášek a exkurzí v týdnu od 10.9. do 14.9. v Klatovech a v Plzni. Cyklus je bezplatný a je určen jak široké veřejnosti, tak i odborníkům na cestovní ruch, pracovnicím a pracovníkům IS, samosprávních úřadů i podnikatelům. Pozvánka na Letní školu je v příloze tohoto zápisu.

 Zapsal: Ivo Šašek