Zápis ze schůzky pracovní skupiny spolku Turistická oblast Pošumaví z.s. konané dne 15.2.2019 v Plánici

Zápis z pracovní schůzky zapsaného spolku Turistická oblast Pošumaví konaného dne
15. 2. 2019 na Městském úřadě v Plánici.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Na jednání byly projednány dle programu následující body:

1.      Zahájení a přivítání přítomných provedl místopředseda spolku Ing. Ivo Šašek, CSc.

2.      Informaci o aktivitách od minulého zasedání pracovní skupiny podala předsedkyně spolku Ing. Markéta Baštařová Janotová. Seznámila přítomné především s nabídkou spolupráce oddělení cestovního ruchu na Krajském úřadě PK na oživení staršího projektu zabývajícího se židovskými památkami v regionu. V minulých dnech byl podán TO Pošumaví z.s. na Plzeňský kraj projekt, který by měl podpořit tvorbu produktů s vazbou na původní židovské osídlení v Pošumaví. Zároveň je třeba ihned po valné hromadě stanovit, kteří členové (možná i partneři) budou mít zájem se podílet na výstupech projektu financovaného Plzeňským krajem. Jedná se především o propagační materiály a videospoty týkající se barokních památek v Pošumaví. Kromě toho byly podniknuty aktivity k postupu prací na přípravě certifikace TO Pošumaví na akreditovanou turistickou destinaci. V současné době je TO Pošumaví zařazena do Českého systému kvality služeb a byly spuštěny internetové stránky www.toposumavi.cz, které ale zatím nejsou z hlediska datového obsahu ošetřeny. Byla zahájena jednání s podnikatelskými subjekty a NNO v regionu, které mají vztah k cestovnímu ruchu, aby se staly partnery TO Pošumaví z.s. a daly základ vznikající destinaci. Podle certifikačních kritérií je třeba, aby destinace měla minimálně 50 partnerů a z toho jich minimálně bylo mimo veřejnoprávní sféru. Je tedy třeba vyvinout úsilí všech zúčastněných, aby bylo do data podání návrhu na certifikaci (31.3.2019) toto kritérium splněno. Bylo dohodnuto, že informativní schůzka s podnikateli a NNO se uskuteční po valné hromadě dne 4.3.2019 na obecním úřadě v Hrádku.

3.      Valná hromada, která se sejde 4.3.2019 v Hrádku se bude zabývat personálním doplněním orgánů TO Pošumaví. Na valné hromadě by měly být za členy spolku přijaty mikroregiony Plánicko a Střední Pošumaví a obec Předslav. Výkonná rada mikroregionu Prácheňsko bude o podání přihlášky hlasovat na svém zasedání v úterý 19.2. Mikroregion Pošumaví je v případě záporného verdiktu rozhodnut vstoupit do TO Pošumaví i samostatně. Problém by v tomto případě nastal s přihláškou města Horažďovice, protože jeho území přímo nenavazuje na území dalších potenciálních členů zřizované destinace. Jako vstupní poplatek za každou obec v mikroregionu bylo navrženo 2000,- Kč. Do TO Pošumaví bude odvedena tato částka jednorázově podle počtu obcí a je na jednotlivých mikroregionech, jak jí v rámci vnitřních ujednání poskládají od svých členských obcí. Pro podnikatele a NNO byl rovněž stanoven příspěvek 2000,- Kč na jedno IČO.

4.     V regionu probíhají v současnosti dva větší projekty, které může TO Pošumaví využít k propagaci cestovního ruchu. Jedním z nich je projekt MAS Pošumaví Venkov 21. století, který má svoje těžiště ve vybudování 10 infopointů na území své působnosti, které se z větší části kryje s územím zřizované destinace. Dále se jedná o projekt Úhlavy o.p.s. Peregrinus Silva Bohemica, v rámci kterého Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou technickou školou v Deggendorfu řeší jako hlavní výstup zhotovení 3D modelů významných barokních památek podél poutních cest v Pošumaví a v bavorském příhraničí.

5.    Na závěr jednání poděkovali členové výkonné rady TO Pošumaví všem za aktivní účast na setkání.

Zapsal: Ivo Šašek