Zápis z valné hromady konané dne 4.3.2019 v Hrádku

Zápis z valné hromady Turistické oblasti Pošumaví, z.s. konané dne 4. 3. 2019
v budově Obecního úřadu Hrádek

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1.      Zahájení

Jednání zahájila předsedkyně Turistické oblasti Pošumaví z.s. Ing. Markéta Baštařová Janotová přivítáním přítomných.

2.      Volba předsedajícího valné hromady

V rámci tohoto bodu programu navrhla Ing. Baštařová Janotová, aby předsedajícím valné hromady byl Ing. Ivo Šašek, CSc. Následně se zeptala, zda má z pléna někdo jiný návrh. Vzhledem k tomu, že další návrh nezazněl, dala Ing. Baštařová Janotová hlasovat o předsedajícím. Výsledkem hlasování bylo, že všichni přítomní členové byli pro, kromě Ing. Šaška, který se zdržel hlasování.

3.      Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady předsedajícím

Ing. Šašek konstatoval, že valná hromada je vzhledem k počtu přítomný usnášeníschopná. Všichni přítomní zástupci právnických osob jsou statutárními zástupci a mají tedy právo zastupovat své organizace navenek. Následně se přítomných dotázal, zda souhlasí s programem, který byl přiložen k pozvánce na valnou hromadu a rozeslán členům Turistické oblasti Pošumaví z.s. nebo zda jsou k němu nějaké připomínky, či žádosti o doplnění. Vzhledem k tomu, že žádné další připomínky z pléna nezazněly, dal Ing. Šašek hlasovat o programu valné hromady. V hlasování byl program přítomnými členy jednomyslně schválen. Ing. Šašek navrhl, aby zapisovatelem průběhu valné hromady byl Mgr. Jindřich Haišman a ověřovatelem Ing. Radana Šašková. Z pléna nezazněly žádné další návrhy a následně byl návrh na pozice zapisovatele a ověřovatele valné hromady jednomyslně přijat.

4.      Představení zájemců o členství ve spolku

Zájem o členství ve spolku Turistická oblast Pošumaví projevily na předchozích jednáních stálé pracovní skupiny tři mikroregiony a jedna obec. V tomto bodu programu představili přítomným ing. Josef Kutil Mikroregion Střední Pošumaví, Petr Klásek a Jan Helíšek Mikroregion Prácheňsko, jehož součástí je Mikroregion Pošumaví, Zdeněk Pavlíček Mikroregion Plánicko a Bc. Miloslav Kreuzer obec Předslav. Všichni přítomní konstatovali, že mají souhlas od svých organizací ke vstupu do Turistické oblasti Pošumaví z.s.

5.      Rozhodnutí o přijetí nových členů do spolku

Ing. Šašek vyzval přítomné členy spolku, zda mají potřebu dalších dotazů, či připomínek k zájemcům o členství v Turistické oblasti Pošumaví z.s. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl další otázky ani poznámky, přistoupil předsedající k hlasování. Všichni přítomní členové spolku byli jednomyslně pro, aby mikroregiony Střední Pošumaví z.s.p.o., Plánicko z.s.p.o. a Prácheňsko z.s.p.o. a obec Předslav se staly členy Turistické oblasti Pošumaví z.s.

6.      Rozhodnutí o rozšíření výkonné rady spolku v současném volebním období.

Ing. Šašek konstatoval, že stávající členové výkonné rady spolku navrhují v souladu se stanovami rozšíření výkonné rady, aby bylo možno do praktické činnosti Turistické oblasti Pošumaví z.s. zapojit celé území, na kterém aktuálně působí. Tento návrh podpořili i další členové spolku a v následném hlasování byl jednomyslně přijat.

7.      Rozhodnutí o počtu členů výkonné rady na další volební období

Ing. Šašek vyzval přítomné, aby v souvislosti s předchozím bodem diskutovali o optimálním počtu členů výkonné rady. Z diskuse vyplynulo, že by bylo vhodná sedmičlenná výkonná rada z hlediska pokrytí území a úkolů, které bude muset spolek vykonat, aby se stal plnohodnotnou turistickou destinací. Poté byl návrh sedmičlenné výkonné rady na aktuální volební období jednomyslně přítomnými přijat.

8.      Volba nových členů výkonné rady

Na základě diskuse k předchozímu bodu přijali kandidaturu do výkonné rady její stávající členové Ing. Markéta Baštařová Janotová, Ing. Ivo Šašek, CSc, Mgr. Jindřich Haišman a dále Gastropa s.r.o., Prácheňsko z.s., Střední Pošumaví z.s.p.o. a obec Předslav. Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že všichni kandidáti byli řádně zvoleni do výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví z.s.

Přítomní zástupci nově zvolených členů výkonné rady – právnických osob upřesnili, že na jednáních valné hromady je budou zastupovat následující členové:

Člen výkonné rady – právnická osoba

Zástupce na valné hromadě

Střední Pošumaví, z.s.p.o.

Ing. Josef Kutil

Prácheňsko, z.s.p.o.

Petr Klásek

Obec Předslav

Bc. Miloslav Kreuzer

Gastropa s.r.o.

Zdeněk Pavlíček

 

9.      Rozhodnutí o počtu členů dozorčí rady spolku

Ing. Šašek konstatoval, že doposud měl spolek v souladu se stanovami pouze kontrolora. Výkonná rada při přípravě této valné hromady v souladu s jednáními na stálé pracovní skupině doporučuje valné hromadě rozšířit počet členů na tři a vytvořit dozorčí radu, což rovněž stávající stanovy spolku umožňují. K tomuto bodu nebyly žádné další připomínky a v následném hlasování byl jednomyslně přijat.

10.   Volba členů dozorčí rady

Předsedající navrhl z pověření stálé pracovní skupiny za členy dozorčí rady Plánicko z.s.p.o., Ing. Františka Vlčka, a Ing. Radanu Šaškovou. Z pléna nezazněly žádné další návrhy na kandidáty do dozorčí rady Turistické oblasti Pošumaví z.s., takže Ing. Šašek přistoupil k výzvě k hlasování. V něm byli všichni tři navržení a kandidující členové spolku zvoleni do dozorčí rady na aktuální volební období. Zdeněk Pavlíček požádal o zanesení do zápisu, že Plánicko z.s.p.o. bude na jednáních dozorčí rady zastupovat Ing. Josef Sommer.

11.   Různé

·        Ing. Šašek seznámil přítomné se stavem přípravy dokumentů pro podání certifikace Turistické oblasti Pošumaví z.s. na oblastní turistickou destinaci. Členům bude zaslán akční plán, ve kterém jsou zachyceny hlavní směry rozvoje regionu v oblasti cestovního ruchu tak, jak byly projednány na stálé pracovní skupině. Podklady pro certifikaci jsou připraveny k podání do konce března 2019. Požádal přítomné o případné připomínky nebo návrhy k certifikaci a vzhledem k tom, že žádné nebyly, požádal přítomné o souhlas k podání žádosti o certifikaci prostřednictvím webu Českého systému kvality služeb na Czechtourism. Ten byl následně členy spolku jednomyslně poskytnut.

·        Mgr. Haišman vyzval všechny členy spolku k aktivnímu vyhledávání možných partnerů destinace z řad podnikatelů resp. neziskových organizací zabývajících se cestovním ruchem, protože oni by měli být hlavními uživateli výstupů a produktů vznikající destinace a destinačního managementu v Pošumaví. 

·        Ing. Baštařová Janotová představila materiály, které budou připraveny v rámci dotace poskytnuté Plzeňským krajem. Jedná se o 2 videospoty, z nichž jeden bude navazovat na celokrajský projekt Západočeské baroko a druhý bude obecný k území působnosti Turistické oblasti Pošumaví z.s., dále bude aktualizována úspěšná brožura Pošumavské baroko, která byla vydána v předchozím období ve spolupráci s jihočeskými turistickými destinacemi. Tentokrát bude zaměřena na barokní památky pouze v rámci západočeského Pošumaví. V přípravě je cyklomapa zaměřená na trasy kolem barokních památek a obecná brožura o Pošumaví. Po krátké diskusi k uvedeným materiálům byly v následném hlasování tyto jednomyslně schváleny.

·        Petr Klásek navrhl jednat s dalšími subjekty o členství v Turistické oblasti Pošumaví z.s. Aktivní zájem v tomto směru projevilo zejména město Nepomuk.

·        Ing. Baštařová Janotová informovala, že budou novým členům, právnickým osobám zaslány faktury na členské příspěvky, které činní pro rok 2019 2000,- Kč na členskou obec ve spolku nebo na členskou obec v mikroregionu – členu Turistické oblasti Pošumaví z.s.

 

12.   Závěr

Ing. Šašek poděkoval všem přítomným za aktivní účast na valné hromadě a vyjádřil přesvědčení, že do aktivit spolku se zapojí podle svých možností všichni členové.

V Hrádku 4.3.2019

 

Zapsal: Mgr. Jindřich Haišman v.r.

 

Ověřila: Ing. Radana Šašková v.r.