Zápis a usnesení z valné hromady Turistické destinace z.s. konané dne 23.9.2019 v hotelu Pavlíček v Plánici

 Zápis a usnesení z valné hromady Turistické destinace z.s. konané dne 23.9.2019 v hotelu Pavlíček v Plánici

                      (rozšířená o pracovní skupinu)

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh:

1.      Zahájení

Valnou hromadu zahájil místopředseda spolku Ivo Šašek přivítáním přítomných členů a partnerů spolku.

Zároveň konstatoval, že dle prezenční listiny je valná hromada usnášeníschopná přítomností nadpoloviční většiny členů. Zároveň upozornil, že přítomní partneři spolku mají na jednání valné hromady poradní hlas a mohou se hlásit do diskuse k jednotlivým tématům.

Dále se dotázal, zda má někdo z přítomných nějaký návrh na změnu programu uvedeného v pozvánce. Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, oznámil, že se valná hromada bude řídit programem navrženým v pozvánce.

2.      Zpráva o probíhající certifikaci TO Pošumaví z.s. na turistickou destinaci Českou centrálou cestovního ruchu a diskuse k dalšímu postupu v této věci

Místopředseda spolku Ivo Šašek seznámil přítomné s průběhem certifikace spolku na oblastní destinaci cestovního ruchu Českou centrálou cestovního ruchu - Czechtourism. Rozhodnutí o podání certifikace byla schváleno na valné hromadě spolku v Hrádku 4.3.2019.

Žádost o certifikaci byla podána se všemi potřebnými dokumenty. Na České centrále cestovního ruchu bylo její rozhodnutí o schválení, či neschválení pozastaveno pro nedostatečný počet vykázaných přenocování v zájmovém území.

Tento stav je možno revidovat přepočítáním přenocování v území. Do žádosti nebyly zahrnuty všechny ubytovací kapacity, protože neexistuje jejich oficiální přehled. Další možností je rozšíření území o působnosti o další obce. Podle neoficiálních informací město Sušice, které by bylo logickým členem TO Pošumaví z.s. vzhledem k spádovosti a společným projektům (Otavská plavba, Otavská cyklostezka) o toto členství nemá zájem, protože upřednostňuje aktivity na Šumavě. K tomu podle zpráv, které má spolek k dispozici, zakládá lokální destinaci. Proběhlo několik setkání mezi panem Javorským pověřeným vedením města Sušice k jednáním k této problematice a zástupci členských obcí TO Pošumaví z.s. bez konkrétního výsledku.

Tomáš Zelený se pokusí jako sušický podnikatel v cestovním ruchu zjistit jaký skutečný stav a vývoj v těchto aktivitách v rámci jejich projednávání na sušické radnici.

Člen výkonné rady TO Pošumaví Petr Klásek dostal mandát k jednání s vedením města Nepomuk o možnosti vstupu města nebo i dalších obcí do TO Pošumaví z.s. Na dnešní valné hromadě Petr Klásek konstatoval, že město Nepomuk podle dosavadních výstupů z jednání nevylučuje vstup do TO Pošumaví z.s., ale je potřeba dále jednat.

Jednou z možností, jak rozšířit území TO Pošumaví z.s., a zajistit tak větší počet přenocování je koordinace s mikroregionem Běleč. Starosta obce Předslav Miloslav Kreuzer případně ve spolupráci s dalšími členy zjistí, zda je tato možnost reálná.

3.      Zpráva o aktuálních projektech realizovaných ve spolupráci s Plzeňským krajem

Převážná část dosavadních aktivit Turistické oblasti Pošumaví z.s. je realizována za finanční podpory Plzeňského kraje. Jindřich Haišman informoval přítomné o již hotových výstupech a dále o v současnosti realizovaných a připravovaných.

Z hotových výstupů byla představena brožura Pošumavské baroko 2, která navazuje na dříve vydanou publikaci ještě ve spolupráci s Jihočeským krajem. Nová publikace je v současnosti k dispozici na informačních centrech a vybraných obcích nebo v kanceláři MAS Pošumaví z.s. v Klatovech.

Dalším výstupem je mapa turistických cílů s vyznačením vybraných tras. Rovněž tato mapa je k dispozici na uvedených místech.

Jindřichem Haišmanem byla představena i publikace o Turistické oblasti Pošumaví, ve které jsou vyjmenovány nejen hlavní turistické cíle, ale i odkazy na různé zajímavosti a údaje o partnerech TO Pošumaví z.s. z řad podnikatelů a dalších subjektů. Rovněž tato publikace je k dispozici členům a partnerům pro propagaci regionu a cestovního ruchu v něm.

Účastníkům valné hromady byla promítnuta dvě nová videa Pozvánka do Pošumaví a Barokní krajinou Pošumaví. Obě dvě videa jsou k dispozici spolu s dalšími na stránkách www.toposumavi.cz ve videogalerii. Je možno je odtud sdílet nebo přenášet na vlastní stránky.

Fungují www stránky, které je nutno ještě datově doladit. Mimo jiné je třeba v rubrice partneři doplnit všechna loga partnerů. Pokud tam ještě někdo logo nemá a je, nebo se chce stát partnerem spolku, tak je potřeba ho zaslat, aby bylo možno ho doplnit. Rovněž je, zejména na obcích, k dispozici celá řada zajímavých fotografií, které by bylo možno doplnit do fotogalerie nebo k jednotlivým článkům. Rovněž ty je možno zaslat, pokud nebudou jejich zveřejněním na stránkách www.topposumavi.cz porušena něčí autorská práva, či copyright.

Turistickou oblast Pošumaví lze sledovat i na Facebooku, kde je možno sdílet také akce členů a partnerů zaměřených na cestovní ruch. Uživatelské jméno profilu je Pošumaví (@posumavi).

V současné době vzniká v rámci finanční podpory Plzeňského kraje propagačně vzdělávací turistický produkt Židovské příběhy.

S Plzeňským krajem bude spolupráce pokračovat v části Žihobecka, Žichovicka a Strašínska známé jako Lamberská stezka.

Další náměty na tvorbu propagačních materiálů a videí posílejte členům výkonné rady, aby mohly být projednány na dalších schůzkách.

 4.      Informace o dalších projektech řešených partnery destinace (Venkov 21. století, Peregrinus Silva Bohemica)

Na území působnosti TO Pošumaví z.s. byly řešeny a dokončeny i dva další projekty týkající se cestovního ruchu.

V rámci projektu Venkov 21. století, realizovaného MAS Pošumaví z.s., bylo na jejím území vybudováno 10 infopointů - turistických odpočívadel. Ty jsou vybaveny solárními panely napojenými na akumulační baterii, která dodává proud do zásuvek, ze kterých je možno nabíjet mobilní telefony. V každém infopointu jsou umístěny vysvětlující tabule, které informují turisty o místě, ve kterém se nacházejí a jeho nejbližším okolí. Zároveň jsou vybaveny dvěma QR kódy, které po načtení „chytrým“ mobilním telefonem odkáží do databáze, kde turisté najdou celou řadu dalších údajů o lokalitě a to nejen v češtině, alei i v němčině a angličtině. Na území TO Pošumaví z.s. se z uvedených 10 infopointů jich nachází sedm (Běšiny, Dobrá Voda u Hartmanic, Hrádek, Chanovice, Plánice, Strašín, Tedražice) a tři jsou v nejbližším okolí, takže odkazují i na zájmové území Turistické oblasti Pošumaví z.s. (Dolany, Smržovice, Klatovy – Luby). WWW stránky projektu a odkazy na zajímavé turistické cíle jsou k dispozici na www.venkov21stoleti.cz. Projekt byl řešen s partnerskými MAS Železnohorský regin a Region Kunětické hory, takže jejich údaje jsou v databázi rovněž k dispozici.

Úhlava o.p.s. dokončila v partnerství s katedrou geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Technologickým institutem ve Freyungu Technické univerzity v Deggendorfu projekt Peregrinus Silva Bohemica. Tento projekt byl také převážně řešen na území působnosti TO Pošumaví z.a. a jeho výstupem je digitální průvodce po vybraných barokních památkách, který bude veřejnosti k dispozici na adrese: www.peregrinus.online v české a německé jazykové mutaci. Zároveň byly zhotoveny 3D modely hlavních barokních památek v Pošumaví a na bavorské straně hranice, které jsou trvale vystaveny v budově bývalého dominikánského kláštera v Klatovech. Tyto modely je možno si po dohodě s vedením Úhlavy o.p.s. zapůjčit v rámci různých propagačních a marketingových akcí pořádaných dalšími subjekty v Pošumaví.

5.      Různé

Starosta obce Chanovice Petr Klásek seznámil přítomné s akcemi, které se připravují v Chanovicích.

6.      Usnesení

Valná hromada schvaluje:

·        Další jednání s městem Nepomuk, případně dalšími obcemi mikroregionu Nepomucko o jejich možném vstupu do Turistické oblasti Pošumaví z.s. pod koordinací Petra Kláska

·        Zahájení jednání s mikroregionem Běleč o jeho možném vstupu do Turistické oblasti Pošumaví z.s. pod koordinací Miloslava Kreuzera

·        Konání pracovních porad členů a partnerů TO Pošumaví z.s. v cyklu 1 – 1,5 měsíce

Valná hromada bere na vědomí:

·        Informace o propagačně marketingové činnosti spolku v období od minulé valné hromady a možnosti využití jednotlivých výstupů v podpoře cestovního ruchu v Pošumaví individuálně členy a partnery

7.      Závěr

Ivo Šašek poděkoval přítomným za aktivní účast na valné hromadě

Zapsal: Ivo Šašek