Zápis z výkonné rady a stálé pracovní skupiny spolku konané dne 8.11.2019 v Plánici

Zápis z jednání výkonné rady a stálé pracovní skupiny Turistické oblasti Pošumaví, z.s., která se konala 8.11.2019 v hotelu Pavlíček v Plánici.


Přítomni: dle prezenční listiny 

Průběh jednání:

1.      Jednání zahájil místopředseda TO Pošumaví z.s. Ivo Šašek přivítáním přítomných a konstatováním, že dle prezenční listiny je výkonná rada usnášeníschopná. Na dotaz, zda někdo z přítomných má požadavek na změnu nebo rozšíření programu jednání výkonné rady, který byl zaslán s pozvánkou, nikdo nereagoval, takže místopředseda konstatoval, že výkonná rada se bude řídit předloženým programem.

2.      Následně pánové Ivo Šašek a Jindřich Haišman seznámili přítomné s aktivitami, které proběhly od jednání valné hromady tj. 23.9.2019. Tyto aktivity se týkaly především řady jednání o další podobě spolku, aby vyhovoval podmínkám pro udělení certifikace na oblastní destinaci.

3.      Hlavním úkolem pro další období je dotáhnout do rozhodné fáze podání žádosti o certifikaci, která je podána Českou centrálu cestovního ruchu v Praze a o jejím osudu jsou zatím pouze neoficiální zprávy zprostředkované panem Jaromírem Poláškem. K tomu bylo přítomnými jednomyslně odsouhlasen následující postup

a.      Místopředseda spolku Ivo Šašek požádá Czechtourism o oficiální vyjádření k průběhu projednávání žádosti TO Pošumaví z.s. o certifikaci na oblastní turistickou destinaci.

b.      Členové výkonné rady TO Pošumaví z.s. pánové Jindřich Haišman a Petr Klásek budou v co nejkratším čase pokračovat v jednání s městem Nepomuk o jeho ambicích ke vstoupení do spolku. Snahou bude, aby město v pokud možno, co nejrychleji dospělo k nějakému rozhodnutí, podle kterého by mohla TO Pošumaví z.s. stanovit svůj další postup v jednání se dalšími relevantními partnery.

c.      Místopředseda spolku Ivo Šašek se pokusí vyvolat oficiální jednání s Mikroregionem Běleč z.s.p.o. o možnosti jeho vstupu do spolku.

d.      Všichni členové výkonné rad budou sledovat další vývoj vzniku dalších turistických destinací v Plzeňském kraji a budou se i nadále snažit zařazovat bod k informování o činnosti TO Pošumaví do programu dalších relevantních organizací, ve kterých jsou rovněž činní.

4.      Pánové Ivo Šašek a Jindřich Haišman seznámili přítomné s možností registrace loga spolku u Úřadu průmyslového vlastnictví. Tato možnost byla konzultována s advokátní kanceláří JUDr. Jiřího Konečného v Praze. Podle sdělení advokátní kanceláře by registrace jedné známky na
10 let stála včetně poplatků úřadu cca 10 000,- Kč bez DPH. Určitým problémem může být registrace zeměpisných názvů (Šumava, Pošumaví). Z tohoto důvodu je lepší registrovat kombinovanou ochrannou známku (obrázek + text), než pouhý text. K tomuto bodu byl jednomyslně odsouhlasen následující postup:

a.      Pánové Ivo Šašek a Jindřich Haišman uskuteční osobní jednání s panem doktorem Konečným o všech variantách a možnostech registrace loga Turistické oblasti Pošumaví z.s. jako ochranné známky.

b.      O spolupráci na grafickém zpracování definitivní podoby loga bude opět požádáno grafické studio pana Kutálka.

c.      O výsledku jednání budou ostatní členové výkonné rad informováni na jejím dalším zasedání nebo prostřednictvím emailu.

Zapsal: Ivo Šašek

Ověřil: Jindřich Haišman