Zápis z výkonné rady a stálé pracovní skupiny spolku konané dne 17.1.2020 v Plánici

Zápis ze zasedání výkonné rady a stálé pracovní skupiny Turistické oblasti Pošumaví z.s. konané dne 17.1.2020 v Hotelu Pavlíček v Plánici.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Průběh jednání:

 

1.     Zahájení

Valnou hromadu zahájil místopředseda spolku pan Ivo Šašek přivítáním přítomných a dotazem, zda účastníci souhlasí programem navrženým v pozvánce. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádný další návrh, předsedající konstatoval, že výkonná rada se bude řídit programem dle rozeslané pozvánky. Následně bylo přítomnými odsouhlaseno vedení dnešního zasedání výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví z.s. Ivo Šaškem v poměru hlasů 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  

 

2.     Rezignace stávajícího předsedy a volba nového předsedy spolku z členů výkonné rady, případně místopředsedy

Paní Markéta Baštařová Janotová oznámila přítomným, že v dohledné době z rodinných důvodů nebude moci plnohodnotně vykonávat funkci předsedkyni spolku a z tohoto důvodu na ni rezignuje ke dni konání valné hromady. Současně přítomným sdělila, že neodstupuje z členství ve výkonné radě. Zároveň výkonné radě navrhla zvolit předsedou dosavadního místopředsedu spolku pana Ivo Šaška. Ten kandidaturu přijal s tím, že nepředpokládá funkci vykonávat po celé funkční období, ale po roce činnosti na výkonné radě zvážit obsazení funkce předsedy podle možností spolku dalším mladším kandidátem. Vzhledem k tomu, že na výzvu předsedajícího nebyl navržen další kandidát bylo zahájeno hlasování, ve kterém byl Ivo Šašek zvolen předsedou Turistické oblasti Pošumaví z.s v poměru hlasů 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Vzhledem k tomu, že Ivo Šašek zastával doposud ve spolku funkci místopředsedy, bylo třeba v dalším kroku zvolit na tuto funkci jiného člena výkonné rad. Paní Markéta Baštařová Janotová navrhla, aby funkci místopředsedy vykonával pan Jindřich Haišman. Rovněž zde nebyl navržen další kandidát, tak bylo možno přistoupit k hlasování, ve kterém byl Jindřich Haišman zvolen místopředsedou Turistické oblasti Pošumaví z.s. v poměru hlasů 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

 

3.     Informace o průběhu certifikace TO Pošumaví z.s. na oblastní destinaci

Koncem roku 2019 zasedala komise Czechtourismu, která projednávala žádosti na certifikaci turistických destinací. Podle emailové zprávy byla žádost Turistické oblasti Pošumaví z.s. pozastavena a bylo doporučeno její doplnění. Výkonná rada pověřila předsedu a místopředsedu spolku, aby nejlépe osobním jednáním na Czechtourismu zjistili, jaké informace je třeba přepracovat a doplnit, protože v písemném sdělení z Czechtourismu o výsledku projednání žádosti toto chybí.

 

4.     Projednání možných aktivit v roce 2020 a hlasování o podání projektů na Plzeňský kraj

Markéta Baštařová Janotová a Ivo Šašek seznámili přítomné se stavem rozpracovaného projektu podpořeného Plzeňským krajem. Marketingový a propagační projekt měl být původně situován do mikroregionu Pošumaví na propagaci Lamberské stezky. Vzhledem k tomu, že součinnost sdružení Lamberská stezka z.s. nezaručovala včasné a precizní zhotovení všech naplánovaných materiálů, bylo po konzultaci na oddělení cestovního ruchu na Krajském úřadu Plzeňského kraje výkonné radě navrženo zaměřit finanční prostředky na propagaci regionu prostřednictvím osoby vynálezce Františka Křižíka. Žádost o finanční podporu je třeba podat na KÚ PK do 12.2.2020. Toto bylo výkonnou radou schváleno v poměru hlasů 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Dále byli přítomní seznámeni s možností podat projekt do aktuální výzvy Plzeňského kraje na podporu cestovního ruchu v roce 2020. Zároveň bude v roce 2020 ještě vyhlášena výzva na podporu turistických destinací, která doposud byla pro příjemce bez finanční spoluúčasti. Po kratší diskusi bylo přítomnými doporučeno, aby Turistická oblast Pošumaví z.s. podala žádosti o podporu do obou vyhlášených výzev. Toto doporučení bylo schváleno v poměru 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

5.     Různé

Paní Eliška Gabrielová, která se zasedání výkonné rady zúčastnila jako partner spolku s hlasem poradním, upozornila na aktuální problematiku možného zvyšování ubytovacích poplatků obecním úřadům. Jedná se o to, že ubytovatelům v penzionech v malých sídlech se vyšší poplatky výrazněji promítnou do koncových cen než ubytovatelům provozujícím hotely ve větších městech.

 

6.     Závěr

Ivo Šašek poděkoval všem za aktivní účast a popřál šťastnou cestu domů.

 

Zapsal:            Ivo Šašek

 

Ověřil:             Zdeněk Pavlíček