Zápis z jednání dozorčí rady dne 3.2.2020 v Klatovech

Zápis z jednání dozorčí rady Turistické oblasti Pošumaví z.s., konané dne 3.2.2020 v hotelu Pavlíček v Plánici

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení

2. Rezignace předsedkyně dozorčí rady

3. Volba předsedy dozorčí rady

4. Závěr

Průběh jednání:

Jednání zahájila předsedkyně dozorčí rady paní Radana Šašková přivítáním přítomných členů rady. Na dotaz, zda někdo z přítomných má potřebu doplnit nebo změnit navržený program jednání nebyla z pléna žádná reakce, a proto paní Radana Šašková konstatovala, že jednání dozorčí rady se bude řídit navrženým programem.

Výsledek hlasování o programu jednání dozorčí rady:

3 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel

Následně paní Radana Šašková oznámila přítomným, že rezignuje na funkci předsedkyně dozorčí rady, protože její manžel pan Ivo Šašek byl 17.1.2020 na zasedání výkonné rady spolku zvolen jeho předsedou. Mohlo by tak při vykonávání funkcí dojít ke střetu zájmů. Za vhodného kandidáta na funkci předsedy pak navrhla pana Františka Vlčka. Pan František Vlček navrženou kandidaturu přijal. V následném hlasování byl pan František Vlček zvolen předsedou dozorčí rady Turistické oblasti Pošumaví z.s.

Výsledek hlasování:

2 hlasy pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel

Paní Radana Šašková poděkovala přítomným za účast na zasedání dozorčí rady a jednání ukončila.

V Plánici 3.2.2020

 

Zapsal: Ing. František Vlček

Ověřila: Ing. Radana Šašková