Zápis z výkonné rady a stálé pracovní skupiny konané dne 21.2.2020 v Plánici

Zápis z jednání výkonné rady a stálé pracovní skupiny Turistické oblasti Pošumaví z.s. na MěÚ v Plánici dne 21.2.2020

 Přítomni: dle prezenční listiny

 

Průběh jednání:

1.      Jednání zahájil Ivo Šašek přivítáním všech přítomných a konstatováním, že výkonná rada je usnášeníschopná

2.      Ivo Šašek a Jindřich Haišman informovali přítomné o setkání s Ing. Pilařovou a Mgr. Bartošovou z Czechtourismu na veletrhu Holiday World v Praze Letňanech o stavu certifikace TO Pošumaví z.s. na oblastní destinaci. Z jednání vyplynulo, že byla žádost pozastavena, protože část obcí, které daly souhlas k působení TO Pošumaví z.s. na svém území, je součástí v prosinci roku 2019 certifikované destinace Šumava – Bavorský les. Paradoxní je, že ač žádost o certifikaci této destinace byla podána později než žádost TO Pošumaví a i vyjádření Plzeňského kraje bylo vyhotoveno později nikdo (ani PK, ani Czechtourism) o této skutečnosti TO Pošumaví neinformoval. Turistická oblast Pošumaví z.s. byla ale Czechtourismem vyzvána, aby odstranila uvedené duplicity.

Přítomní předsedové mikroregionů na jednání výkonné rady konstatovali, že ani je nikdo se žádostí o působení destinace Šumava – Bavorský les na území jejich členských obcí neinformoval a ani nemají zprávy o tom, že by někdo oslovil jednotlivé obce. Vůli podílet se na činnosti spolku Turistická oblast Pošumaví deklarovali jak zápisy z jednání mikroregionů, tak schválenými členskými příspěvky.

3.    Po následné diskusi bylo jednomyslně schváleno vést další jednání se všemi zainteresovanými s tím, že dotčené obce chtějí i nadále být členy Turistické oblasti Pošumaví z.s., přičemž nevylučují externí spolupráci s dalšími subjekty v případě, že bude přínosem pro cestovní ruch v regionu.

4.    Televize FILMPro natočila s většinou přítomných podklady pro krátký spot, který bude odvysílán začátkem března jako pozvánka do Pošumaví nejen jako turistického regionu, ale i představením informačních materiálů o tomto území. Spot je k dispozci na stránkách www.toposumavi.cz v rubrice Foto Video.

5.     Ivo Šašek schůzi ukončil

 

Zapsal: Jindřich Haišman