Zápis z výkonné rady a stálé pracovní skupiny konané dne 4.6.2020 v Plánici

Zápis z výkonné rady a stálé pracovní skupiny Turistické oblasti Pošumaví z.s. konané dne 4.6.2020 na Městském úřadě v Plánici

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda spolku Ivo Šašek, přivítáním přítomných a dotazem, zda má někdo z přítomných nějaký dotaz nebo připomínku k navrženému programu, který byl rozeslán zároveň s pozvánkou na výkonnou radu. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný návrh, výkonná rada se řídila předloženým programem.

2. Informace o činnosti od minulé výkonné rady

Ivo Šašek seznámil přítomné s aktivitami, které proběhly v období od konání minulé výkonné rady, která se uskutečnila 21.2.2020 rovněž v Plánici. Vzhledem k tomu, že všichni členové výkonné rady jsou průběžně informování emaily o činnosti, zaměřil se hlavně na aktuální aktivity, které proběhly v poslední době. Informovanost emaily byla rozšířena v době opatření proti Covid – 19 i na další členy spolku, obce, které poskytly své území pro působnost TO Pošumaví z.s. prostřednictvím členských mikroregionů a další partnery. Díky tomuto systému, by měli mít všichni členové i partneři stejné informace a aktivitách spolku.

2.6.2020 proběhlo na Městském úřadě Klatovy jednání o odstranění duplicit členství obcí v TO Pošumaví a Šumava – Bavorský les, kterého se za TO Pošumaví zúčastnili kromě předsedy a místopředsedy i někteří starostové dotčených obcí (Strašín, Vrhaveč, Rabí) a zástupci členských mikroregionů. Na jednání konstatovali, že TO Pošumaví nemá zájem narušovat aktivity destinace Šumava – Bavorský les, ale dotčené obce chtějí i nadále působit a být členy prostřednictvím svých mikroregionů Turistické oblasti Pošumaví, ve které se již delší dobu podílejí na činnost a i na ni finančně přispívají. Další schůzka nebo schůzky k tomuto problému se uskuteční v průběhu měsíce června 2020 a bude o nich informován i Plzeňský kraj, který dal oběma subjektům nedopatřením doporučující stanovisko. Na výkonné radě bylo dohodnuto, že TO Pošumaví bude iniciovat schůzku obou subjektů s Plzeňským krajem. Pan Petr Klásek byl pověřen domluvit termín tohoto jednání. Zároveň svolává Czechtourism do Prahy na 25.6.2020 jednání k tomuto problému.

V únoru 2020 proběhlo i zasedání dozorčí rady, na kterém byl předsedou zvolen pan František Vlček.

3. Projednání organizačních záležitostí na přípravu valné hromady (plánovaná na 10. 6. 2020 do Plánice)

Členové výkonné rady vzali na vědomí stav přípravy valné hromady a neměli připomínky k navržené pozvánce.

4. Představení brožury Křížem krážem Křížíkovým krajem, vydané za finanční podpory Plzeňského kraje

Pan Jindřich Haišman představil přítomným nejnovější tištěnou brožuru vydanou TO Pošumaví z.s. za finanční podpory Plzeňského kraje. Přítomným vysvětlil její koncepci a marketingový záměr. Publikace je k dispozici pro členy a partnery spolku v jeho kanceláři a je možno si je vyzvednout po předchozí telefonické dohodě.

5. Informace dalších možnostech propagace Pošumaví jako turistické destinace

Pánové Ivo Šašek a Jindřich Haišman informovali o dvou rozjednaných možnostech propagace Turistické oblasti Pošumaví z.s. a zejména jejích členů a partnerů. První z nich byl zaslán Plzeňskému kraji na jeho výzvu na podávání návrhů na projekty v oblasti cestovního ruchu, které by mohly být financovány krajských peněz a do kterých by bylo zapojeno co nejvíce aktérů v oblasti působení jednotlivých destinačních managementů. Jedná se o následující návrh:

Projekt Poznáváme Pošumaví

Projekt Poznáváme Pošumaví bude koncipován tak, aby turisté byli motivováni navštívit, co nejvíce míst v regionu. Bude vydán kupónový sešit formátu A6 o rozsahu cca 40 stran. Jednotlivé kupóny budou vydány v úzké spolupráci s partnery Turistické oblasti Pošumaví z.s.. Kuponové sešity budou k dispozici v informačních centrech, v zapojených ubytovacích zařízeních a u dalších partnerů, kteří budou spolupracovat na tomto projektu. Předpokládáme, že bude zapojena většina partnerů TO Pošumaví z.s. U každého kupónu bude krátká informace o zařízení, kde ho může turista uplatnit, na co se kupón vztahuje a v kuponovém sešitu bude i mapa, kde je možno v Pošumaví kupony uplatnit. Kupónové knížky budou rozdávány zdarma do vyčerpání zásob. Předpokládaný počet vydaných brožurek bude 20 000 kusů.

Kupónový sešit bude mít i elektronickou podobu a turisté si ho budou moci stáhnout před svojí cestou a vytisknout.

Co tedy turista za uplatněný kupón může dostat? Vždy se bude jednat o nějakou drobnou výhodu, kterou si sám navrhne poskytovatel. Může to být nějaká sleva na vstupném, drobný suvenýr, káva zdarma k obědu apod.

Cílem projektu je mimo udržení turistů v regionu Pošumaví netradiční nabídkou služeb i další zásadní krok k propojení a spolupráci podnikatelů, veřejného sektoru a neziskového sektoru v oblasti cestovního ruchu. Turistovi sešit přinese přehled o poskytovaných službách v Pošumaví a garantovanou výhodu u každé z těchto služeb. Partnerům poskytne širokou propagaci, nárůst zájmu o jejich služby a zvýšení znalostí partnerů o sobě navzájem a podpoří jejich vzájemnou spolupráci.

Náklady na přípravu a realizaci projektu včetně osobních činí 220 000,- Kč.

Druhá nabídka bude předložena k projednání valné hromadě a týká se spolupráce s regionální televizí FilmPro, která již natočila jeden spot o Turistické oblasti Pošumaví na minulé výkonné radě. V tomto případě se nejedná o externí dotace, ale o možnost vzájemné spolupráce. Návrh pro valnou hromadu je následující:

Nabídka spolupráce s televizí FilmPro

Partner TO Pošumaví z.s. Regionální televize FilmPro nabízí možnost vytvořit seriál Toulky Pošumavím (název je pracovní), který by dokumentoval nejen místní zajímavosti a pamětihodnosti, ale i turistickou infrastrukturu. Jednalo by se o natočení cyklu informačních a propagačních spotů, které by trvaly 4 – 6 minut. Natočené spoty by byly jednak odvysílány televizí FilmPro, jednak uloženy v archivu televize na YouTube v knihovně Toulky Pošumavím a zároveň by je objednatelé dostali ke svému volnému použití. Charakter jednotlivých spotů by vycházel z formátu Toulavá kamera.

Cena jednotlivých pořadů by se odvíjela podle délky a náročnosti natáčení a neměla by přesáhnout 6000,- Kč. Turistická oblast Pošumaví z.s. by svým členům a partnerům, kteří mají natočený členský příspěvek, na natočení spotu přispěla v jeho zaplacené výši. Zbytek zaplatí ten, o kom by byl příspěvek natočen. Zároveň by byl natočen z prostředků TO Pošumaví úvodní krátký pořad o území, ve kterém spolek působí, a který by navázal na pořad natočený a odvysílaný v únoru letošního roku.

6. Různé

Pan Petr Klásek připomněl vydání dvoudílné publikace o regionálních pivovarech, fungujících i zaniklých v Pošumaví. Knihu vydala obec Chanovice ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše a může sloužit jako podklad pro plánování výletů zájemcům o problematiku pivovarnictví.

Pan Ivo Šašek požádal přítomné, aby pokud mají materiály ke zveřejnění na stránkách www.toposumavi.cz, aby je zasílali ve „wordovém“ formátu a obrázkovém *.jpg formátu. Je to pro další zveřejnění z technického hlediska jednodušší. Rovněž je možno využít sdílení na facebookovém profilu @posumavi, V tomto případě je dobré upozornit na vložení příspěvku, který by mohl být sdílen telefonicky nebo emailem na adresu info@toposumavi.cz.

7. Závěr

Ivo Šašek poděkoval přítomným za účast a popřál šťastnou cestu domů.

Zapsal: Ivo Šašek