Zápis z valné hromady a stálé pracovní skupiny konané dne 10.6.2020 v Plánici

Zápis z valné hromady Turistické oblasti Pošumaví z.s. konané dne 10.6.2020 na Městském úřadě v Plánici

(rozšířené o stálou pracovní skupinu) 

 

Přítomni: viz prezenční listina

Průběh jednání:

1.     Zahájení

Valnou hromadu zahájil Ivo Šašek přivítáním přítomných a konstatováním, že podle prezenční listiny je valná hromada usnášeníschopná.

 

2.     Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Za zapisovatele byl navržen pan Ivo Šašek a za ověřovatele pan Jindřich Haišman. Další návrh nebyl předložen a v následném hlasování byli oba navržení do funkcí schváleni.

 

3.     Zpráva o činnosti TO Pošumaví z.s za minulé období

a) jednání VH a VR

·       Zápisy z jednání jsou k dispozici na www.toposumavi.cz

·       Valné hromady se konaly 4.3.2019 Hrádek, 24.6.2019 Plánice, 23.9.2019 Plánice

·       Výkonná rada se uskutečnila 15.2.2019 Plánice, 4.3.2019 Hrádek, 8.11.2019 Plánice

·       Konání pracovních porad bylo navrženo pro rok 2020 v cyklech 1 – 1,5 měsíce tento cyklus byl narušen opatřeními proti  Covid – 19. Předpokládá se, že v letošním roce budou porady v tomto rytmu pokračovat.

·       Informovanost členů a partnerů o činnosti Turistické oblasti Pošumaví z.s. probíhá prostřednictvím hromadné mailové korespondence minimálně jednou měsíčně.

b) průběh certifikace

·       4. 3. 2019 valná hromada Hrádek – schválení podání žádosti o certifikaci na Czechtourism – vyjádření souhlasu s územím působnosti – viz zápis z jednání veřejně přístupný na www.toposumavi.cz. Na základě usnesení vytvořen seznam 61 obcí, které poskytnou své území pro činnost TO Pošumaví

 

·       27. 3. 2019 podepsáno kladné stanovisko PK k žádosti

·       30. 3. 2019 podání žádosti prostřednictvím portálu ČSKS na Czechtourism

·       2. 5. 2019 odstranění formální chyby

·       22. 11. 2019 dotaz na Czechtourism, co je se žádostí

·       29. 11. 2019 odpověď Mgr. Bartošové, že žádost bude projednána 19. 12. 2019

·       19. 12. 2019 informace od Mgr. Bartošové o průběhu jednání certifikační komise

·       28. 1. 2020 zaslána žádost o schůzku na Czechtourism na veletrhu Holiday World

·       13. 2. 2020 setkání s Ing. Pilařovou a Mgr. Bartošovou na veletrhu Holiday World a obdržení první informace o vzniklých duplicitách.

·       Únor 2020 projednávání v rámci TO Pošumaví a Plzeňského kraje, proč k duplicitám došlo. Plzeňský kraj vydal souhlasné stanovisko s oblastí působení oběma subjektům, přestože žádost Šumavy – bavorského lesa podaná později se v některých případech překrývala s dříve podanou žádostí Turistické oblasti Pošumaví z.s.

·       Březen 2020 jednání na MěÚ v Klatovech s destinací Šumava – Bavorský les, které se neuskutečnilo kvůli karanténě Covid – 19.

·       Červen 2020 uskutečněno odložené jednání na MěÚ v Klatovech, kde obě strany si navzájem sdělily svoje stanoviska, zatím bez konkrétního výstupu

Veškeré dokumenty k této problematice jsou k dispozici v kanceláři Turistické oblasti Pošumaví z.s.

 

c) propagační a informační videa

·       Pozvánka do Pošumaví – natočeno za podpory Plzeňského kraje

·       Barokní krajinou Pošumaví – natočeno za podpory Plzeňského kraje

·       Videa z projektu Peregrinus Silva Bohemica – projekt Úhlavy o.p.s., Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Deggendorfu financovaný z EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

·       Turistická oblast Pošumaví v televizi FILMPro – společný projekt TO Pošumaví z.s. a regionální televize

·       + další relevantní videa z externích produkcí sdílená na stránkách Turistické oblasti Pošumaví z.s. – www.toposumavi.cz.

Pokud mají členové či partneři TO Pošumaví z.s. další videa, která mohou přispět k rozvoji cestovního ruchu v zájmovém území, je možno je sdílet na uvedených stránkách nebo facebookovém profilu.

 

d) publikační činnost

·       Pošumavské baroko 2 – vydáno za podpory Plzeňského kraje

·       Turistická oblast Pošumaví – vydáno za podpory Plzeňského kraje

·       Cyklomapa – vydáno za podpory Plzeňského kraje

·       Židovské příběhy – produkt realizovaný za podpory Plzeňského kraje

·       Křížem krážem Křižíkovým krajem – produkt realizovaný za podpory Plzeňského kraje

 

e) publikační činnost elektronická

·       www.toposumavi.cz - oficiální internetové stránky Turistické oblasti Pošumaví z.s.

·        www.venkov21stoleti.cz  - informační portál zahrnující mimo jiné území Turistické oblasti Pošumaví z.s. Byl realizován v rámci projektu spolupráce mezi MAS zaměřeného na vybudování infopointů pro cestovní ruch.

·       www.peregrinus.online – elektronický průvodce po Pošumaví a Bavorském lese realizovaný Úhlavou o.p.s., Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Technickou univerzitou v Deggendorfu financovaný z EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

·       Facebook (@posumavi) – oficiální profil Turistické oblasti Pošumaví z.s.

Po krátké diskusi byla zpráva o činnosti jednomyslně schválena.

 

4.     Zpráva o hospodaření TO Pošumaví z.s. za minulé období

Hospodaření společnosti skončilo v roce 2019 ve ztrátě 88 986,- Kč. Tato ztráta byla způsobena vyúčtováním přiznaných dotací v jiném kalendářním roce, než ve kterém byly přiznány. Spolek má příjmy pouze z členských příspěvků a přiznaných dotací. V uvedeném období neprováděl žádnou hospodářskou činnost. Po krátké diskusi bylo jednomyslně schváleno, aby ztráta 88 986,- Kč (účet 931 000) byla zaúčtována na vrub účtu 932 000 – Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let.

 

5.     Zpráva dozorčí rady za minulé období

Radana Šašková přednesla zprávu o kontrole účtů, pokladny a dalších písemností spolku. Konstatovala, že dozorčí rada neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření a doporučila výkonné radě další intenzivní jednání k vyřešení problému s certifikací TO Pošumaví z.s. na oblastní turistickou destinaci. Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí.

 

6.     Informace o stavu certifikace na oblastní turistickou destinaci

·       Historie průběhu certifikace byla přednesena v bodě jednání valné hromady č.3 písmeno b)

·       Další jednání se subjektem Šumava – Bavorský les jsou naplánována po skončení valné hromady v Plánici, 22.6 v Plzni na krajském úřadě a 24.6 v Praze v budově Czechtourismu.

·       Bylo navrženo, aby dalším oficiálním jednáním za Turistickou oblast Pošumaví z.s. byli kromě předsedy a místopředsedy pověřeni všichni členové statutárního orgánu – výkonné rady a jejich prostřednictvím i starostové dotčených obcí. Tento návrh byl jednomyslně přijat.

 

 

 

 

7.     Informace o aktuálních aktivitách a jejich projednání

·       V rámci dalších aktivit valná hromada doporučuje výkonné radě další projednání možností užší spolupráce s televizí FILMPro jak při propagaci území Pošumaví, tak i jednotlivých členů a partnerů spolku.

·       Valná hromada doporučuje výkonné radě další vyhledávání možností finanční podpory na propagaci a marketingové aktivity v území působnosti Turistické oblasti Pošumaví z.s. Zároveň doporučuje výkonné radě využít na tyto aktivity prostředky získané zaplacením členských a partnerských příspěvků.

·       Tyto formulace byly následně bez dalších připomínek schváleny.

 

8.     Různé

V tomto bodě nebyl přednesen žádný příspěvek

 

9.     Závěr

Ivo Šašek poděkoval přítomným za aktivní účast a jednání ukončil

V Plánici 10.6.2020

 

Zapsal: Ivo Šašek

 

Ověřil: Jindřich Haišman