Zápis z výkonné rady a stálé pracovní skupiny konané 8.7.2020 v Plánici

Zápis z jednání výkonné rady a stálé pracovní skupiny Turistické oblasti Pošumaví z.s., konané dne 8. 7. 2020 na MěÚ v Plánici

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1.      Zahájení

Jednání zahájil předseda TO Pošumaví Ivo Šašek přivítáním přítomných.

2.      Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Na pozici zapisovatele byl navržen Ivo Šašek a na pozici ověřovatele Jindřich Haišman. Oba dva kandidáti byli následně výkonnou radou schváleni

3.      Zpráva o jednání na Czechtourismu v Praze k duplicitám některých obcí a o stavu certifikace spolku na oblastní turistickou destinaci

Dne 25. 6. 2020 proběhlo v Praze v budově agentury Czechtourism jednání k duplicitám obcí uvedených v žádostech o certifikaci Turistické oblasti Pošumaví z.s. a Mikroregionu Šumava – západ. Z něho vyplynulo, že pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje omylem potvrdili žádosti obou subjektů. Bylo tedy domluveno, že po konzultaci krajského úřadu s dotčenými obcemi budou vytvořeny nové seznamy členských obcí v jednotlivých destinacích podle jejich vyjádření.

4.      Projednání spolupráce se společností FILMPro na propagaci regionu Pošumaví

Přítomným byl předložen návrh na systematickou spolupráci se společností FILMpro při propagaci území Pošumaví pomocí natočení série magazínů. Do projektu se mohou podle svého uvážení zapojit všichni členové a partneři Turistické oblasti Pošumaví z.s., kterým budou do 10 dnů po konání této výkonné rady emailem rozeslány podrobné údaje o jeho průběhu. Výkonná rada jednomyslně schválila částku 40 000,- Kč na podporu tohoto projektu.

5.      Projednání o možném vydání „kuponové“ knížky s turistickými cíli a objekty v regionu působnosti TO Pošumaví z.s.

Výkonné radě byl předložen návrh na podání projektu Útržky z Pošumaví na výzvu Plzeňského kraje pro turistické destinace. Projekt Útržky z Pošumaví bude koncipován tak, aby turisté byli motivováni navštívit co nejvíce míst v regionu. Bude vydán kupónový sešit formátu A6 o rozsahu cca 40 stran. Jednotlivé kupóny - ústřižky budou vydány v úzké spolupráci s partnery Turistické oblasti Pošumaví z.s.. Kuponové sešity budou k dispozici v informačních centrech, v zapojených ubytovacích a stravovacích zařízeních a i u dalších partnerů, kteří budou spolupracovat na tomto projektu. Rovněž do tohoto projektu se mohou podle svého uvážení zapojit všichni členové a partneři Turistické oblasti Pošumaví z.s., kterým budou do 10 dnů po konání výkonné rady emailem rozeslány podrobné údaje o jeho průběhu. Výkonná rada TO Pošumaví z.s. jednomyslně schválila částku 70 000,- Kč na podporu tohoto projektu.

6.      Různé

·        Postupně jsou plněny, aktualizovány a datově vylepšovány stránky www.toposumavi.cz. V případě zájmu členů a partnerů, je možno poslat na email info@toposumavi.cz krátký relevantní text a obrázky, které by byly vloženy na www stránky spolku. Zároveň je možné vygenerovat QR kód, který si partner umístí do interiéru nebo exteriéru podle svého uvážení. Po jeho načtení "chytrým telefonem", se dostane uživatel ke všem informacím, které jsou na stránkách zadány. 

·        I když v současné době není zcela možné plánovat různé akce na delší dobu dopředu pokusí se TO Pošumaví z.s. dát dohromady minimálně na zimní sezónu přehled trvalých akcí a i krátkodobých aktivit, které v regionu Pošumaví probíhají nebo se chystají. Výstupem bude graficky upravená brožurka jednoduchého formátu, kterou budou si moci zájemci vytisknout na své tiskárně a využít ji podle svých potřeb.

·        Ivo Šašek požádal výkonnou radu o povolení nákupu za 50 l motorové nafty do jeho soukromého automobilu z prostředků TO Pošumaví z.s. Tyto PHM budou využity na zabezpečení služebních cest v rámci aktivit TO Pošumaví z.s. Výkonná rada s tímto návrhem souhlasila.

 

7.      Závěr

Na závěr jednání předseda poděkoval za přítomným aktivní účast.

 

 

Zapsal: Ivo Šašek

 

Ověřil: Jindřich Haišman

 

V Plánici 8.7.2020