Zápis z výkonné rady a stálé pracovní skupiny konané 26.8.2020 v Plánici

Zápis z výkonné rady spojené se stálou pracovní skupinou Turistické oblasti Pošumaví z.s. konané dne 26. 8. 2020 na Městském úřadě v Plánici.

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1. Zahájení

Zahájení jednání provedl Ivo Šašek přivítáním přítomných. Ivo Šašek konstatoval, že na jednání kromě partnerů TO Pošumaví z.s. jsou přítomni 4 členové výkonné rady, takže výkonná rada je usnášeníschopná. Dále vznesl dotaz, zda někdo z přítomných má zájem o funkci zapisovatele nebo ověřovatele zápisu z aktuálního jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neprojevil o tuto činnost zájem, navrhl Ivo Šašek sebe za zapisovatele a Jindřicha Haišmana za ověřovatele zápisu. Tento návrh byl přítomnými členy výkonné rady jednomyslně schválen.

2. Informace o probíhajících projektech (Útržky z Pošumaví, Toulky Pošumavím)

Ivo Šašek podal informaci o aktuálním stavu probíhajících projektů schválených na minulé výkonné radě. Jindřich Haišman pro přítomné znovu připomenul, jaký je záměr a cíl jednotlivých projektů.

V současné době projevilo konkrétní zájem o zapojení do projektu Útržky z Pošumaví 6 partnerů. Průzkum zájmu o zapojení jednotlivých partnerských subjektů bude trvat i nadále a o konečné verzi výstupu rozhodne výkonná rada až po uzavření schvalování dotace na tento projekt, o kterou bylo požádáno na Plzeňský kraj.

Na projekt Toulky Pošumavím bylo předáno televizi FILMPro 5 závazných objednávek a 4 objednávky jsou ve stádiu přípravy. První objednávka podaná obcí Chanovice byla již natočena a je ve stádiu zpracování. Bylo dohodnuto, že po dokončení tohoto prvního magazínu bude na další výkonné radě a stálé pracovní skupině doladěn jednotný vzhled dalších dílů.

3. Projednání možnosti zapojení TO Pošumaví do projektu společnosti Panoramas s.r.o. (drony)

12.8.2020 byla partnerským obcím Turistické oblasti Pošumaví z.s. rozeslána informace o činnosti firmy Panoramas, s.r.o., která provádí natáčení obcí a turistických zajímavostí drony. Její obchodní zástupce navštívil i některé statutární zástupce TO Pošumaví z.s. Na jednání s předsedou TO Pošumaví, z.s. bylo domluveno, že Ivo Šašek předloží výkonné radě TO Pošumaví z.s. na nejbližším jednání možnost vytvoření panoramatické mapy regionu působnosti, která by byla vytvořena z jednotlivých záběrů obcí, které by si nechaly natočit svoje území. Obchodní zástupce navrhoval, aby natáčení pro obce spolufinancoval spolek TO Pošumaví. Když mu bylo vysvětleno, že pro letošní rok jsou peníze spolku určeny již na jiné projekty, navrhl, aby spolek zafinancoval mapovou šablonu zahrnující území TO Pošumaví, do které by se vkládaly jednotlivé panoramatické záběry a bylo by tak možno virtuálně cestovat po celém zájmovém území.

V diskusi k tomuto bodu se ukázalo, že zástupce firmy Panoramas s.r.o. již navštívil některé z partnerských obcí a při jednání jim poskytl zkreslenou informaci o možnosti financování natáčení z prostředků TO Pošumaví z.s. Tato informace se nezakládají na pravdě, protože TO Pošumaví, z.s. se rozhodla vložit prostředky, které má v letošním roce k dispozici do jiných projektů a žádnými dalšími finančními částkami nedisponuje. Výkonná rada potom jednomyslně i v souladu s názorem ostatních zúčastněných členů stálé pracovní skupiny přijala následující usnesení:

· Výkonná rada navrhuje pozastavit rozhodnutí o financování a vytvoření mapové šablony pro skládání panoramatických záběrů natočených pro jednotlivé obce firmou Panoramas s.r.o. do roku 2021.

· Výkonná rada pověřuje předsedu spolku, aby informoval jednotlivé partnerské obce o tom, že rozhodnutí o tom, zda uzavřou s firmou Panoramas, s.r.o. smlouvu o natočení panoramatických záběrů je čistě v jejich kompetenci a není v současné době realizovatelné jejich spolufinancování z rozpočtu TO Pošumaví z.s.

· Výkonná rada pověřuje předsedu spolku, aby o těchto skutečnost informoval firmu Panoramas. s.r.o.

· Výkonná rada vyzývá představitele obcí aby, pokud si nebudou jisti při jednání s podobnou problematikou týkající se financování s obchodními zástupci různých firem, se neváhali obrátit na členy kolektivního statutárního orgánu - výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví, z.s. o radu, či podrobnější vysvětlení.

4. Informace o stavu řešení duplicit některých obcí v oblastních destinacích

Před zahájením jednání byl předsedou spolku vznesen dotaz na oddělení cestovního ruchu, jak dopadlo rozhodování o zařazení jednotlivých obcí do turistických destinací, které u 18 inicioval Krajský úřad Plzeňského kraje. Podle vyjádření paní Ilony Šnebergerové byla všechna zaslaná rozhodnutí z jednotlivých obeslaných obcí zaslána na Czechtourism. Tato instituce potvrdila, že budou předložena certifikační komisi na jejím nejbližším zasedání a na základě jejího rozhodnutí budou vydány pokyny dotčeným destinacím, jak postupovat dále.

Výkonná rada doporučila předsedoví TO Pošumaví z.s. domluvit do konání další výkonné rady na krajském úřadě schůzku s novým vedoucím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a seznámit ho s celou problematikou z pohledu spolku. Schůzky by se měli zúčastnit i další členové výkonné rady.

5. Různé

· Novými partnery spolku se stal Penzion Kozí zámek v Kvášňovicích a Zahrada U malíře v Myslovicích.

· Byly vedena diskuse o výši členských příspěvků pro partnery TO Pošumaví, kteří přistupují v druhé polovině kalendářního roku za daný rok.

· Výkonná rada schválila pro letos přistoupené členy, aby jim bylo umožněno zapojit se do všech aktivit, které byly pro partnery v letošním roce poskytovány, včetně propagačních materiálů. Do partnerských dohod zapracovat formulaci, že v roce zahájení partnerství se platí vstupní poplatek 2 000,- Kč a od dalšího roku členské příspěvky schválené valnou hromadou na patřičné období.

6. Závěr

Ivo Šašek poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil. Předběžný termín jednání další stálé pracovní skupiny a výkonné rady je naplánován na 7.10.2020.