Záznam z výkonné rady konané 3.3.2021 on-line

Zápis z jednání výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví, z.s. konané on-line dne 3.3.2021 prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

 

Jednání se zúčastnili:

Členové výkonné rady:

Ivo Šašek, Jindřich Haišman, mikroregiony: Plánicko z.s.p.o. zastoupené Zdeňkem Pavlíčkem, Prácheňsko z.s.p.o zastoupené Petrem Kláskem a Střední Pošumaví z.s.p.o. zastoupené Josefem Kutilem, obec Předslav zastoupená Miloslavem Kreuzerem

Host: Radana Šašková, členka dozorčí rady.

 

Průběh jednání:

1.      Zahájení

Jednání zahájil v 10,00 hodin Ivo Šašek přivítáním přítomných a konstatováním, že výkonná rada je usnášeníschopná, protože je do on-line konference přihlášeno 6 členů výkonné rady ze sedmi.

 

2.      Informace o činnosti od minulé výkonné rady

Zprávu podal předseda spolku Ivo Šašek. Minulá výkonná rada se uskutečnila 7.10.2020 na Městském úřadu v Plánici. Již v té době platila vládní opatření proti koronavirové pandemii. Jejich nepřetržité trvání až do doby konání nynější výkonné rady výrazně ovlivnilo činnost spolku a zejména podnikatelské i nepodnikatelské aktivity v cestovním ruchu. Spolek se v tomto období zabýval převážně administrativními úkony a přípravou propagace na další období.

 

·        Návrh na certifikaci Turistické oblasti Pošumaví z.s. na oblastní turistickou destinaci. Návrh byl znovu podán 29.11.2020. 18.12.2020 obdržela Turistická oblast Pošumaví z.s. informaci, že proběhla formální kontrola žádosti prakticky bez výhrad. Podle posledních zpráv by certifikační komise měla rozhodnout o žádosti v průběhu měsíce března 2021.

·        Projekt Útržky z Pošumaví

o   Projekt dokončen, elektronická verze brožury je k dispozici, do projektu se zapojilo 
35 členů a partnerů TO Pošumaví, poslední drobná aktualizace byla provedena včera. Brožura je k dispozici na stránkách TO Pošumaví zatím v rubrice Administrativa – Realizované projekty. Po vyúčtování projektu bude přesunuta

 

o   Následně pan Haišman videovstupem představil členům výkonné rady brožurku Útržky z Pošumaví.

 

·        Projekt Toulky Pošumavím

o   Projekt zatím pozastaven. Je třeba doladit koncepci z naší strany a také vyvolat jednání s agenturou FILMPro, aby nízké ceny nebyly na úkor kvality. Jednání měla proběhnout počátkem roku, ale situace kolem COVID – 19 zatím tomu zabránila. Finanční prostředky schválené minulý rok na kofinancování ze strany TO Pošumaví jsou k dispozici na účtu.

 

·        Projekt „drony“ Panoramas

o   Na stránkách Turistické oblasti Pošumaví z.s. je k dispozici virtuální mapa, zatím pouze se čtyřmi objekty. (Švihov, Rabí, Velhartice, Nepomuk). Písemně jsem upozornil firmu Panoramas, že nám slíbila tam doplnit všechny objekty, které na území TO Pošumaví natočila. Zatím nebyla žádná odpověď.

 

·        Spolupráce s destinací Šumavsko.

o   Na přelomu roku nás oslovily kolegyně z Turistické destinace Šumavsko, které vydaly první ročník Šumavských novin, kde je i zmínka o nás. Zároveň na jejich stránkách je rubrika TO Pošumaví. Na začátek března bylo přislíbeno osobní setkání s předsedkyní a manažerkou Šumavska, ale díky omezením se bude muset uskutečnit později.

 

·        WWW stránky, Facebook

o   Pokračuje snaha o aktualizaci www stránek a Facebooku a to nejen z hlediska podpory cestovního ruchu, ale i výše zmiňované iniciativy 3K. Je třeba i nadále vylepšovat články i fotografie. K dispozici jsou podklady z Horažďovic, kterými budou aktualizovány již zadané objekty, a očekáváme další.

 

        3. Členské příspěvky za rok 2020 a 2021

 

Fakturu na členské příspěvky za rok 2020 nezaplatili 3 partneři.

 

Vzhledem k pandemii se nekonaly tradiční výroční valné hromady mikroregionů, takže nebyly schváleny příspěvky pro Turistickou oblast Pošumaví z.s., které měly být uhrazeny do konce února. Výkonná rada Turistické oblasti Pošumaví z.s. se jednomyslně shodla na stejné výši členských a partnerských poplatků za rok 2021 jako byla v roce 2020 a to ve výši 2000,- Kč na fyzickou i právnickou osobu. Obce, které jsou členy některého z mikroregionů, platí partnerský příspěvek jako v loňském roce, prostřednictvím mikroregionu. Výkonná rada pověřuje předsedu spolku, aby formální náležitosti s placením členských příspěvků za rok 2021 (informace pro členy a partnery a fakturace) připravil ve spolupráci s účetní paní Otýsovou. Zároveň pověřuje předsedu k jednání o nezaplacených příspěvcích s partnery za rok 2020.

Zároveň všichni členové výkonné rady souhlasili s tím, že podle svých možností budou nabízet partnerství dalším zájemcům o spolupráci s Turistickou oblastí Pošumaví z.s.

 

  1. Příprava valné hromady Turistické oblasti Pošumaví z.s.

 

Členové výkonné rady diskutovali o možnostech svolání valné hromady spolku s ohledem na současnou epidemii COVID-19 a zároveň s ohledem na potřeby členů a partnerů s nadcházející předpokládanou turistickou sezónou. Vzhledem k současné nepřehledné situaci bylo rozhodnuto, že definitivní verdikt, kdy a jak se valná hromada uskuteční padne koncem března. V případě, že budou zmírněna opatření na setkávání se, sejde se valná hromada v letním kině v Makově, kde je dostatek prostoru pro dodržení rozestupů a dalších hygienických opatření. V případě, že budou trvat současná opatření, uskuteční se valná hromada on – line.

Předseda spolku osloví tři obce (Dolany, Chudenice, Švihov), které se v roce 2020 staly partnery Turistické oblasti Pošumaví z.s., zda mají zájem se stát členy spolku. Případné rozhodnutí o jejich přijetí by bylo na programu valné hromady.

 

  1. Další možné aktivity Turistické oblasti Pošumaví z.s. v současných podmínkách

 

·        Využití QR kódů v propagaci území

Vzhledem k tomu, že v současné době, která klade stále větší nároky na využívání informačních technologií, stále stoupá počet lidí, kteří používají „chytré“ telefony. Na webových stránkách Turistické oblasti Pošumaví z.s. se postupně zlepšuje jejich obsahová stránka a kvalita fotografií. Aby do budoucna byla využitelnost těchto materiálů ještě více dosažitelná, a aby sloužily místním i příchozím do regionu je možno na různých místech v interiérech i exteriérech umisťovat QR kódy, které budou nasměrovány na jednotlivé položky na stránkách www.toposumavi.cz. Na příkladu kostela v Chanovicích by to vypadalo následovně.

Do příští výkonné rady pánové Šašek a Haišman zjistí jaké jsou možnost vytvoření „šablony“ profesionálním grafickým studiem, do které by se kódy, popřípadě další údaje zadávaly.

 

6.      Závěr

Jednání on-line bylo ukončeno v 11,15 hodin.

 

V Klatovech 9.3.2021