Zápis z výkonné rady konané 14.4.2021 v Předslavi

Zápis z výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví z.s. konané dne 14.4.2021
na Obecním úřadě v Předslavi

 

Přítomni:

·       za výkonnou radu: Ivo Šašek, Jindřich Haišman, Petr Klásek, Josef Kutil, Miloslav Kreuzer, Zdeněk Pavlíček

·       za revizní komisi: Radana Šašková, František Vlček

·       host: Simona Fink

Průběh jednání:

1.      Zahájení

Jednání zahájil předseda spolku Ivo Šašek. Po přivítání přítomných konstatoval, že schůze výkonná rada je u snášení schopná. Následoval dotaz, zda přítomní souhlasí s programem jednání, který obdrželi společně s pozvánkou na výkonnou radu nebo zda si přejí program doplnit. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné pozměňovací návrhy, tak byl program výkonné rady následně jednomyslně přijat.

Za zapisovatele a ověřovatele zápisu byli navrženi Ivo Šašek a Jindřich Haišman. Opět nebyl žádný protinávrh a v následném hlasování byli oba navržení schváleni.

2.     Informace o aktivitách od minulé výkonné rady

·       Útržky z Pošumaví

Byla zahájena distribuce papírových brožur. Přibližně dvě třetiny jich budou rozděleny mezi partnery a členy TO Pošumaví, jedna třetina zůstává v rezervě. Projekt trvá do roku 2023, takže zbytek bude využit jednak pro získávání nových členů, do vybraných IC mimo destinaci a pro potřeby členů a partnerů, kteří mají možnost jich využít více než kolik jich obdrželi podle rozdělovníku.

Obce, které jsou partnery spolku v rámci mikroregionů, je obdrží jejich prostřednictvím, ostatní partneři se domluví na předání s Ivo Šaškem nebo Jindřichem Haišmanem.

·       QR kódy

Výroba exteriérových prvků

Pan Kutálek připravil návrh šablony, který byl rozeslán členům výkonné rady. Navržený vzor šablony byl členy výkonné rady schválen.

Ohledně exteriérových prvků, pan Kutálek navrhnul houževnatější materiál, než zalaminovaný papír. Cena za 1 ks tisku formátu A5 na PVC desku síly 5 mm – nebo lépe – na alubondovou desku (pevný a odolný hliníkový sendvič) síly 3 mm, by byla 310,- Kč bez DPH. V případě většího počtu kusů než jednoho se cena snižuje např. 4 ks jsou již za 568,- Kč bez DPH. Členové výkonné rady po diskusi uložili předsedovi spolku, aby ještě požádal pana Kutálka o ceny desek ve formátu A4 a celkovou cenu za jednu desku včetně jeho práce.

V další diskusi byla probírána i možnost zapojit do této formy propagace i oživení dřívějšího projektu Poznej Pošumaví, který propagoval území pomocí letáků jednotného vzhledu. Tato možnost bude probírána na dalších výkonných radách.

Projednána byla také možnost vyrobení kulatých samolepek s logem TO a opisem „Patříme do turistické oblasti Pošumaví“. Výsledkem diskuze byl požadavek na oslovení partnerů stran jejich zájmu o tento produkt.

Drony

Na stránkách TO Pošumaví je v současné době mapa a v ní Rabí, Velhartice a Švihov. Zástupce společnosti Panoramas při podpisu objednávky sliboval, že se v ní objeví všechny obce, které z území působnosti TO Pošumaví si nechaly natočit panoramatické video. Pan Bartůsek jednatel této společnosti na telefonáty ani emaily nereaguje. Výkonná rada se usnesla, že pro podporu dalšího jednání budou osloveny všechny obce, dotazem, zda si panoramatické video od společnosti Panoramas nechaly natočit a zda souhlasí s jeho zveřejněním na společné mapě. 

Toulky Pošumavím

Plánované jednání s panem Kalistou neproběhlo. Pan Kalista navrhuje se setkat, až bude lepší pandemická situace, aby bylo možno ihned zahájit další kola natáčení magazínů.

 

3.     Informace o řešení podmínek stanovených certifikací Czechtourismu a návrh na další postup

Ve vyjádření agentury Czechtourism k udělení certifikátu oblastní destinace jsou stanovena následující opatření, která je třeba splnit do dalšího termínu certifikace:

V návaznosti na zjištění zjištěná v rámci expertního stanoviska je DMO jsou stanovena následující nápravná opatření, která je žadatel povinen předložit při příštím hodnocení:

-        k požadavku 5.1.4 - území DMO není zcela přirozeně vymezeno. Dále jednat o vhodnějším - přirozenějším vymezení destinace. Při příštím hodnocení doložit informaci o pokračování tohoto procesu.

-        k požadavku 5.1.7 - DMO plní požadavky na výkonnost na minimální úrovni, což není v dlouhodobém horizontu udržitelné. Ve vazbě na tuto skutečnost doložit při příštím hodnocení informaci (strategii) o způsobu dosažení vyšší výkonnosti.

-        k požadavku 5.1.10 - Doložit minimální počet 3 certifikovaných TIC na území DMO.

-        k požadavku 5.2.4 - Doložit aktivní partnerství s min. 15 obcemi (v seznamu partnerů musí být přímo uvedeno alespoň 15 obcí).

Upozorňujeme, že nepředložení jednoho z výše uvedených požadavků může vést v příštím období k nezískání certifikace.

 

Dále je DMO doporučeno:

- pokračovat ve strategickém rozvoji produktového portfolia destinace.

- zvyšovat úroveň partnerství na území DMO.

- zkvalitňovat využívání MkT nástrojů.

- doplnit si profil návštěvníka destinace (ve spolupráci s krajem (CzT).

 

Výkonná rada vzala uvedené skutečnosti na vědomí a bude je průběžně řešit.

 

4.     Stanovení priorit financování aktivit v roce 2021

Na rok 2021 byly kromě již probíhajících projektů navrženy:

·       Vytvoření publikace Prácheňsko

K tomuto bodu podal informace pan Klásek. Mělo by se jednat o další publikaci, která by doplnila již vydané brožurky (Pošumavské baroko 1 a 2, Křížem krážem Křižíkovým krajem, atd.) Výkonná rada tento záměr schválila.

·       Vytvoření letáku výletních tras Švihovsko a Chudenicko

Pan Haišman k tomuto bodu tlumočil představu kastelánů hradu Švihov a zámku Chudenice, kteří tímto propagačním materiálem chtějí zlepšit povědomí o krajině mezi těmito objekty a přilákat turisty na absolvování krajinářské trasy. Výkonná rada tento záměr schválila.

·       Propagace Turistické oblasti Pošumaví a jejích partnerů v Bavorsku

 

Paní Fink představila možnosti, které možno jejím prostřednictvím zajistit pro zvýšení povědomí o území Pošumaví v Bavorsku. Výkonná rada bere na vědomí poskytnuté informace a pověřuje pana Františka Vlčka, aby jako bývalý dlouholetý předseda Euroregionu se touto problematikou s paní Fink za Turistickou oblast Pošumaví zabýval.

 

5.     Stanovení termínu a místa konání valné hromady (včetně exkurze do letního kina v Makově)

Epidemiologická situace se od poslední výkonné rady příliš nezměnila, co se týká shromažďování. Členové výkonné rady navštívili areál letního kina v Makově a dohodli se, že valnou hromadu uspořádají v tomto objektu. Termín konání bude upřesněn podle aktuální pandemické situace.

Z obcí, které jsou partnery destinace a mohou se stát členy spolku Dolany a Švihov souhlasí. Chudenice se zatím nevyjádřily.

  

6.     Různé 

·       Výkonná rada souhlasí s čerpáním částky 2 x 3000,- Kč za pohonné hmoty na kalendářní rok 2021 pro pana Šaška a pana Haišmana. PHM budou nakoupeny do jejich soukromých aut a částka je stanovena jako kompenzace na cesty vykonané pro potřeby Turistické oblasti Pošumaví z.s.

 

·       Sousední oblastní destinace Šumavsko pravidelně zveřejňuje na svých stránkách i ve svých tiskovinách informace o Turistické oblasti Pošumaví z.s. O těchto aktivitách jsou pravidelně informováni členové spolku.

7.     Závěr

Předseda spolku pan Šašek poděkoval za účast a jednání ukončil.

  

Zapsal: Ing. Ivo Šašek, CSc. v.r.

 

Ověřil: Mgr. Jindřich Haišman v.r.