Zápis z valné hromady 10.6.2021

Zápis z valné hromady Turistické oblasti Pošumaví z.s. konané dne 10.6.2021 v areálu letního kina v Makově

 

Přítomni: viz prezenční listina

Průběh jednání:

 

  1. Zahájení

Jednání zahájil předseda spolku Ivo Šašek přivítáním přítomných členů spolku jakož i partnerů a hostů. 

 

  1. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Informace o usnášeníschopnosti

Po zahájení následovala informace o usnášeníschopnosti valné hromady. Jelikož byla podle prezenčních listin na jednání zastoupena nadpoloviční většina členů spolku, byla valná hromada prohlášena za usnášeníschopnou. Bylo tedy možno přistoupit k volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele byl navržen Ivo Šašek, za ověřovatele Jindřich Haišman. Vzhledem k tomu, že další návrhy z pléna nebyly, byli oba pánové do svých funkcí všemi hlasy zvoleni. Dále byl pan Jindřich Haišman navržen, aby předsedal dnešní valné hromadě. Rovněž tento návrh byl všemi hlasy schválen.

 

  1. Hlasování o přijetí nových členů spolku

Jindřich Haišman seznámil přítomné, že dosavadní partneři Turistické oblasti Pošumaví, z.s. obce Dolany a Chudenice a město Švihov požádaly v souladu s koncepcí spolku o přijetí za členy. V následném hlasování byly všechny tři subjekty jednomyslně přijaty za členy spolku.

 

  1. Zpráva o činnosti od minulé valné hromady

Zprávu o činnosti spolku od minulé valné hromady přednesl předseda Ivo Šašek. Ve zprávě se zaměřil na hlavní aktivity v oblasti administrativy a vytvořených produktů. V oblasti administrativy bylo konstatováno, že v období od minulé valné hromady se 4 x sešla výkonná rada. Protipandemická opatření znemožnila konání většiny výkonných rad společně s partnery, jak bylo zvykem. Výkonná rada předpokládá jejich obnovení v původním formátu ve druhé polovině roku 2021.

Velký časový rozsah věnovali zejména členové výkonné rady dotažení certifikace Turistické oblasti Pošumaví, z.s. na oblastní turistickou destinaci. Tento cíl se podařilo splnit po celé řadě ne vždy jednoduchých jednání, a to 9.3.2021.

Dále probíhala jednání s potenciálními partnery destinace a daří se rozšiřovat jejich počty. V tomto bodě by bylo vhodné zapojení všech dosavadních členů a partnerů spolku, aby došlo k co největšímu náboru nových partnerů.

              

V oblasti propagace pokračovaly nebo byly nově uskutečněny následující aktivity:

 

Videa

Toulky Pošumavím

Turistická oblast Pošumaví v televizi FILMPro + další videa sdílená na stránkách www.toposumavi.cz nebo na Facebooku.

 

Publikace

Dřívější publikace

Tyto publikace byly využívány při různých příležitostech pro propagaci spolku i území Pošumaví. Jedná se zejména o Pošumavské baroko 2, Turistická oblast Pošumaví, Cyklomapa Pošumaví, Židovské příběhy – produkt a Křížem krážem Křižíkovým krajem – produkt

Aktuální publikace

V roce 2020 byly za podpory Plzeňského kraje zahájeny práce na novém produktu Útržky z Pošumaví. Jedná se o kupónovou knížku, kde jednotliví podnikatelé a další subjekty nabízejí určité výhody při aktivním navštívení jejich provozovny. Brožurka byla dokončena v roce 2021 a je využívána v rozbíhající se turistické sezóně v Pošumaví. K dispozici je i její elektronická verze na www stránkách spolku.

 

Projekty Internet

Jsou stále aktualizovány internetové stránky spolku www.toposumavi.cz. Jednotliví členové a partneři posílají aktuální podklady k textové i obrazové časti stránek. Zde je ale třeba ještě zvýšit aktivitu, protože ne všechny rubriky jsou zejména kvalitou fotografického materiálu adekvátní poslání, které TO Pošumaví, z.s. chce v regionu naplňovat.

Databáze je propojena s dalšími informačními zdroji, které propagují Pošumaví, a to zejména s webem www.venkov21stoleti.cz  a tematicky s projektem www.peregrinus.online

Pro aktuální a signální informace je využíván Facebook (@posumavi), kde uživatelé najdou nejen zprávy o TO Pošumaví, ale i sdílení celé řady akcí, které se konají v regionu.

 

Drony

Virtuální prohlídka je k dispozici na www stránkách, zatím nedohoda s firmou o instalaci dat všech natočených obcí do mapy. Budou probíhat další jednání o jejich doplnění.

 

  1. Vystoupení hostů

Za hosty pozvané na valnou hromadu Turistické oblasti Pošumaví, z.s. vystoupili

·        za NP Šumava Jan Dvořák

·        za Destinaci Sušicko Pavel Javorský a Veronika Kočí

·        za Plzeňský kraj Ilona Šnebergerová

 

        6Zpráva o hospodaření za rok 2020 a projednání zaúčtování HV za rok 2020.

Zprávu o hospodaření spolku přednesl jeho místopředseda Mgr. Jindřich Haišman. Konstatoval, že hospodaření za rok 2020 skončilo ziskem 197 548,87 Kč. Následně valné hromadě navrhnul schválit následnou formulaci k zaúčtování zisku:

Hospodářským výsledkem roku 2020 je zisk ve výši 197 548,87 Kč (účet 931 000) a bude zaúčtována ve prospěch účtu 932 000 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Po zaúčtování bude stav tohoto účtu 108 562,87 Kč. Valná hromada následně tento návrh jednomyslně schválila.

 

  1. Zpráva revizní komise

Zprávu revizní komise přednesla Radana Šašková. Konstatovala, že revizní komise neshledala po kontrole účtů a pokladny v hospodaření spolku žádné nesrovnalosti a hospodaření je řádně evidováno. Valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

 

  1. Plánované akce na rok 2021

K tomuto bodu přednesl zprávu Ivo Šašek. Valné hromadě byly výkonnou radou spolku navrženy na další období následující priority:

 

·        Toulky Pošumavím

Po dohodě s televizí FilmPro bude pokračovat natáčení magazínů, které bylo přerušeno protikoronavirovými opatřeními. Ještě je možno zasílat do kanceláře spolku další objednávky na dotované magazíny.

 

·        Publikační činnost – papírová média

Vzhledem k určité nadčasovosti doposud vydaných brožur, bude spolek v případě vyčerpání jejich zásob usilovat o jejich dotisk

·        V roce 2021/22 bude do edičního plánu spolku zařazena brožura pojednávající o turistických cílech v rámci celého velkého mikroregionu Prácheňsko

·        V roce 2021/22 bude do edičního plánu spolku zařazen turistický leták ze Švihovska a Chudenicka

·        Bude i nadále cíleně postupovat distribuce poslední vydané brožury Útržky z Pošumaví

 

·        Publikační činnost - elektronická media

·        Internetové stránky www.toposumavi.cz budou nadále průběžně aktualizovány a vylepšovány

·        Facebookový profil bude i nadále reagovat a sdílet akce členů a partnerů Turistické oblasti Pošumaví

·        Dále budou vedena jednání s firmou Panoramas o doplněná virtuální mapy na www.toposumavi.cz aktuálními natočenými daty.

·        Bude zahájena výroba tabulek navržených grafickým studie Kolář&Kutálek, které budou umístěny podle přání členů a partnerů u turistických cílů v Pošumaví. Valné hromadě bylo navrženo, aby byly tyto návrhy schváleny ve velikostech A4 a A5. Zhotoveny budou ve dvou materiálových verzích a to papír v kapsové laminaci a dibond. Zhotovení jedné tabulky grafickým studiem v papírové verzi bude stát u velikosti A5 610,-Kč u velikosti A4 630,- Kč. Dibond potom by stál ve verzi A5 920,- Kč a ve verzi A4 990,- Kč. Všechny ceny jsou včetně DPH. Valné hromadě se doporučuje schválit z vlastního rozpočtu na výrobu tabulí 35 000,- Kč.

 

Rozdělení těchto prostředků v případě schválení by bylo následující:

Velikost a materiál

Cena celkem

Podíl TO

Podíl člena/partnera

A5 papír

610

610

0

A4 papír

630

630

0

A5 dibond

920

610

310

A4 dibond

990

630

370

 

V následném hlasování byl veškeré akce na další období valnou hromadou jednomyslně schváleny, včetně navrženého financování.

 

  1. Různé

Petr Klásek ocenil dosavadní spolupráci mezi členy a partnery destinace a apeloval na jejím pokračování jako předpokladu dalšího fungování spolku. Zároveň pozval přítomné na aktuální akce na Prácheňsko a představil reprezentativní publikaci o regionálních pivovarech, kterou je možno v Chanovicích zakoupit.

 

  1. Závěr

Jindřich Haišman následně poděkoval všem přítomným za aktivní účast na valné hromadě, obci Předslav za skvělou technickou organizaci a materiální vybavení pro podporu akce a jednání ukončil.

  

V Makově 10.6.2021