Zápis z výkonné rady konané dne 6.10.2021 v Plánici

 

Zápis z jednání výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví z.s. konaného dne 6.10.2021 na Městském úřadě v Plánici
 

Přítomni: viz prezenční listina

Byly projednány následující body:

Zahájení

Zahájení jednání provedl předseda spolku Ivo Šašek přivítáním přítomných. Dále konstatoval, že výkonná rada je dle prezenční listiny usnášeníschopná a nepřítomní členové rady jsou řádně omluveni.

Vzhledem k tomu, že na dotaz, zda se někdo chce ujmout funkcí zapisovatele a ověřovatele zápisu nikdo z pléna nereagoval, tak předsedající navrhl, aby že zápis sepíše Ivo Šašek a ověří Jindřich Haišman, stejně jako na předchozích výkonných radách. Tento návrh byl jednomyslně přijat.

Dále Ivo Šašek navrhnul přítomným členům výkonné rady přehodit body programu jednání 2 a 3, vzhledem k tomu, že manažerka se již zúčastnila některých jednání může k nim podat další reference. I tento návrh byl jednomyslně přijat.

 

Představení manažerky Turistické oblasti Pošumaví z.s.

Aktivity Turistické oblasti Pošumaví z.s. byly doposud konány na bázi dobrovolnické práce. Vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám a možné finanční dotaci z Plzeňského kraje bylo rozhodnuto přijmout na dobu určitou manažerku Ing. Pavlu Kolářovou, která bude v rámci polovičního úvazku vykonávat potřebné činnosti na základě uzavřené příkazní smlouvy do května 2022. Pavla Kolářová se poté přítomným krátce představila svůj pracovní životopis.

 Zpráva o aktivitách od minulé výkonné rady

           Zprávu o činnosti od minulé výkonné rady přednesl Ivo Šašek a doplnili ji Jindřich Haišman, Zdeněk Pavlíček a Pavla Kolářová. Uskutečnily se zejména následující akce.

 • Tisková konference 8.6.2021

                 Uskutečnila se v Česko-bavorském informačním centru v Plzni, zúčastnili se jí Ivo Šašek, Jindřich Haišman, Zdeněk Pavlíček a Radana Šašková. Výstupy z konference je možno hodnotit kladně, protože se objevily v celé řadě tištěných médií i rozhlasových stanic.

 •         Valná hromada 10.6.2021

              Proběhla v areálu letního kina v Makově a zápis z jednání je k dispozici na  www.toposumavi.cz v sekci administrativa.

 •            Noví partneři

              Novými partnery Turistické oblasti Pošumaví z.s. se stali paní Bubeníková z Dlouhé Vsi  a Národní park Šumava.

 •  Objednávka Czechtourism

           Agentura Czechtourism u certifikovaných destinací požaduje užší spolupráci v oblasti propagace a marketingu. Na tuto činnost v roce 2021 obdržela Turistická oblast Pošumaví z.s objednávku s plněním do konce října 2021.

 •  Projednání krajské koncepce

        Zdeněk Pavlíček se zúčastnil na krajském úřadě projednání krajské koncepce cestovního ruchu na další plánovací období.

 •   Jednání na krajském úřadě

       Uskutečnilo se jednání na Krajském úřadě Plzeňského kraje u vedoucího odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ing. Josefa Kuželky. Za přítomnosti vedoucí oddělení cestovního ruchu Bc. Ilony Šnebergerové byla Ivo Šaškem, Zdeňkem Pavlíčkem a Radanou Šaškovou představena oblastní destinace Pošumaví obě strany vyjádřily vůli po další spolupráci v oblasti propagace a marketingu cestovního ruchu.

 •  Dotace PK

      Bylo požádáno o dotaci v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že jednání krajského zastupitelstva bylo  přesunuto zastupitelstvo ze září na říjen, není doposud znám výsledek.

 •  Účast na výstavách 2022

      Plzeňský kraj uspořádal průzkum zájmu o účast na výstavách s tématikou cestovního ruchu v roce 2022. Z možností účasti na výstavách ITF Slovakiatour Bratislava 2022 ve  dnech 26. - 29. ledna 2022 a HolidayWorld Praha 2022 ve dnech 18. - 20. března 2022 byla na  kraj na základě vyjádření členů a partnerů spolku zaslána poptávka po účasti HolidayWorldu.

 •  Magazíny Toulky Pošumavím

      Pokračoval interní projekt natáčení Magazínů Toulky Pošumavím.Byly dodělány magazíny pro Hrádek, Strašín, Horažďovice, které byly i průběžně odvysílány. Pro zájemce jsou k dispozici jsou na stránkách www.toposumavi.cz nebo na youtube. Rozpracovaný je magazín věnovaný městu Švihov. Ivo Šašek přítomné požádal, aby dodržovali při objednávání schválené administrativní postupy, protože to potom nekomplikuje vyúčtování. Případné využití paušálu jednotlivých obcí, který mají u firmy FILMPro je možné, ale je potřeba na to upozornit před zahájením natáčení.

 •  Jednání NP Šumava

        Ivo Šašek, Jindřich Haišman a Pavla Kolářová se zúčastnili dvou jednání (v Klatovech a ve Vimperku) s ředitelem NP Šumava Pavlem Hubeným. Byly projednány konkrétní možnosti vzájemné spolupráce zejména v oblasti sledování a regulace návštěvnosti mezi NP a Pošumavím a možnosti společných akci environmentální výchovy. Členové výkonné rady a partneři spolku přítomní na výkonné radě reagovali zejména na možnosti ubytování turistů mimo území parku a problémy technických řešení  například při caravaningu. V každém případě možnosti spolupráce s NP v uvedených  oblastech jsou jednou z výzev na aktivity na další období.

 •  Jednání certifikovaná Oblastní destinace Šumavsko

       Ivo Šašek, Jindřich Haišman a Pavla Kolářová se zúčastnili jednání se sousední oblastní destinací Šumavsko. Úspěšná činnost této destinace a vstřícnost jejího vedení umožnuje TO Pošumaví přebírat celou řadu zkušeností s propagací a marketingem na oblastní úrovni. Zde je předpoklad spolupráce nejen formou výměny materiálů a vzájemné informovanosti, ale i případných vzájemně koordinovaných, či společných aktivit.

 •  QR kódy

        Tuto aktivitu se zatím nepodařilo rozběhnou, aby došlo k plošnému pokrytí území QR kódy. Důvodem byla zejména časová zaneprázdněnost většiny aktérů, kteří na realizaci podílejí. V současné době byly vytvořeny první vzorky tabulek a po schválení jejich zadavateli by       se měla rozběhnout výroba dalších.

 •  Tištěné propagační materiály

        Mezi členy a partnery Turistické oblasti Pošumaví z.s. byly rozděleny doposud vydané tištěné propagační materiály. V kanceláři spolku jsou doposud některé z nich k dispozici, takže v případě potřeby si je mohou partneři a členové vyzvednout pro svoji potřebu

 •  Úhlava o.p.s. e-shop regionální speciality a dokončuje atlas turistických zajímavostí

        Úhlava o.p.s. jako partner spolku zahájila v roce 2021 provoz e-shopu s regionálními potravinami, zejména z Pošumaví. Koncem října 2021 by měl být tento e-shop rozšířen o atlas turistických cílů v Pošumaví a sloužit turistům jako pomůcka, kde co ochutnat a kde co vidět.

 •  Jednání s členy Evropského sociálního výboru v Praze

       Ivo Šašek se za TO Pošumaví zúčastnil setkání se členy Evropského sociálního výboru v Evropském domě v Praze

 

Informace o připravovaných akcích a aktivitách

 •   Publikační činnost

        Zahájení prací na valnou hromadou schválených tiskovinách (Prácheňsko, Švihovsko a (Chudenicko). Je třeba, aby veškeré práce se rozběhly co nejdříve za součinnosti partnerů, protože grafické studio Kolář & Kutálek je zavaleno zakázkami a v poslední době se ukazují problémy s tiskárnami (není papír). Mohly by tak být ohroženy  termíny vyúčtování případné dotace. Stejný předpoklad platí pro rozšíření brožury Útržky z Pošumaví,

 •  Magazíny pokračování v natáčení

        Stále jsou finanční prostředky na natáčení Magazínů z Pošumaví. Zájemci z řad členů a partnerů se mohou obracet na kancelář Turistické oblasti Pošumaví.

 •  QR kódy

        Dotáhnout administrativu a organizaci při zhotovování tabulek do rutinní podoby, viz bod zápisu č.3.

 •   Další úkoly

         Připravit konkrétní aktivity vyplývající z jednání s Národním parkem Šumava, Oblastní destinací Šumavsko a Plzeňským krajem.

 • Informace o dotačním podtitulu

       Přítomní členové a partneři TO Pošumaví z.s. byli informováni, že MMR vyhlásilo výzvu na podávání projektů do podprogramu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“. Cílem podprogramu je podpora nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Odkaz na veškeré informace k tomuto podprogramu na stránkách ministerstva bude rozeslán všem členům a partnerům spolku s tím, že v případě nejasností se mohou obracet na kancelář spolku, která se pokusí v rámci svých možností pomoci s případným podáním žádosti o dotaci.

Různé 

       Do bodu Různé neměl nikdo z přítomných žádný příspěvek.

Závěr

Na závěr jednání předseda spolku poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání výkonné rady.

 

 V Plánici 6.10.2021

 Zapsal: Ing. Ivo Šašek, CSc.

 Ověřil: Mgr. Jindřich Haišman