Zápis z výkonné rady konané dne 3.6.2022 v Plánici

Zápis z jednání výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví, z.s. konané dne 3.6.2022 od 9 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Plánici.

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1.      Zahájení

Jednání zahájil předseda výkonné rady Ivo Šašek uvítáním přítomných a konstatováním, že je na místě přítomna nadpoloviční většina členů výkonné rady, takže rada je usnášeníschopná.

2.      Představení aktuálních a dokončených projektů a aktivit od minulé výkonné rady.

 

·        Byla podána žádost o dotaci na provoz destinace na Plzeňský kraj.

·        Monitorovacím výborem programu EÚS Česká republika – Bavorsko nebyla schválena žádost do dispozičního fondu z minulé výkonné rady.

·        Byla podána žádost na Czechtourismus o recertifikaci Turistické oblasti Pošumaví, z.s. na oblastní turistickou destinaci. Komise bude zasedat 14.6.2022

·        Byly dokončeny propagační materiály financované z minulé dotace Plzeňského kraje na provoz. Tyto materiály byly přítomným k dispozici přímo na jednání, ostatní členové a partneři Turistické oblasti si je mohou po dohodě vyzvednout v kanceláři v Klatovech, kde jsou k dispozici i některé dříve vydané publikace. V případě zájmu o ně kontaktujte manažerku, předsedu nebo místopředsedu spolku.

·        Ve spolupráci s Destinací Sušicko pokračuje rozšiřování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola. Nové se objevily v Horažďovicích, Čímicích, Mlázovech a Soběšicích.

·        Došlo k další úpravě oficiálních webových stránek www.toposumavi.cz. Bylo upraveno písmo, hlavní menu a přibyly odkazy na mobilní aplikace, které byly předvedeny v dalším bodu programu jednání. Dále byly propojeny aktuality s facebookovým profilem spolku a kalendář akcí byl propojen s centrálním kalendářem společnosti ŠumavaNet. Pro partnery je důležité, že část služeb v sekci Destinace – Novinky pro partnery je určena právě jim a měla by sloužit podpoře jejich komerčních aktivit.

·        Na webových stránkách v uvedené rubrice Novinky pro partnery jsou i aktuální informace k dotačním programům (aktuálně např. z Plzeňského kraje o nutnosti předpřipravit projekty a vyřídit povolení stavebního úřadu, pokud chce někdo žádat o podporu pro stellplatz nebo MMR národní program možnost zafinancovat vítací cedule na hlavních tazích do TO Pošumaví a další)

·        Ve spolupráci se společností ŠumavaNet se podařilo na webových stránkách rozšířit interaktivní mapu o panoramatické záběry z dronů, které v minulých letech byly natočeny pro celou řadu partnerských obcí. Společnost ŠumavaNet na společnou mapu dala všechny panoramatické záběry z obcí, které spravuje v rámci běžného provozu stránek. Pokud by měly i ostatní obce, které nejsou stálými zákazníky společnosti ŠumavaNet, zájem umístit svoje panoramatické záběry na společnou mapu, mohou kontaktovat přímo jednatele společnosti ŠumavaNet pana Mgr. Hladkého.

·        Byly publikovány čtyři články o Turistické oblasti Pošumaví, z.s., a to ve Vítaném hostu, Irisu, Rozhledu a Šumavských novinách. Jejich obsah je k dispozici na stránkách www.toposumavi.cz.

·        S mediálními partnery Rozhled a Vítaný host byla domluvena možnost slevy na publikování článků dalších členů a partnerů spolku. Jedná se i o spolupráci s dalšími subjekty v této oblasti o možnosti vzájemné výpomoci v rámci spolku. Bližší informace v této záležitosti poskytne manažerka Turistické oblasti Pošumaví, z.s.

·         Ve dnech 20.5 – 22.5.2022 se v části Turistické oblasti Pošumaví, z.s. navazující na Šumavu uskutečnil na žádost Czechtourismu Press trip francouzského novináře Mata Ponnarda z Prague Secrete. Podle vyjádření pracovnice Czechtourismu se nám podařilo návštěvu dobře zorganizovat a nyní očekáváme její tiskový výstup.

·        V rámci výstavy k cestovnímu ruchu na Výstavišti v Lysé nad Labem se uskutečnila i mezinárodní soutěž propagačních materiálů TURISTPROPAG. Její sedmého ročníku se zúčastnila i Turistická oblast Pošumaví, z.s. s publikací Útržky z Pošumaví a ve své kategorii získala první místo.

·        Byly uzavřeny smlouvy s novými partnery destinace a byly řešeny další administrativní záležitosti kolem vyúčtování dotací a běžného provozu spolku. Informace jsou průběžně zveřejňovány na www.toposumavi.cz nebo facebookovém profilu spolku.

 

3.      Představení mobilních aplikací pro podporu podnikání členů a partnerů Turistické oblasti  Pošumaví z.s.

 

Na minulé výkonné radě byly panem Jarošem představeny mobilní aplikace, které mohou podstatně rozšířit společné aktivity spolku a jeho partnerů. Díky iniciativě manažerky spolku a firmy ŠumavaNet byly od firmy Mobilni.App zprovozněny aplikace na rezervaci ubytování, elektronický prodej voucherů a marketing a zabudovány do stávajících webových stránek. Tyto aplikace byly výkonné radě předvedeny již s částí aktuálních dat z Pošumaví. Pro standardní provoz je třeba je dále rozšířit o další členy a partnery Turistické oblasti Pošumaví, z.s., kteří mají o uvedenou marketingovou a komerční činnost zájem. Výkonná rada po shlédnutí současného stavu odsouhlasila, že uvedené aplikace mohou do konce roku 2022 využívat všichni partneři, kteří mají zaplacený členský nebo partnerský příspěvek za rok 2022 bez dalších provizních nebo jiných plateb. Zájemci o zapojení do uvedeného mobilního smart systému se mohou hlásit u manažerky nebo předsedy Turistické oblasti Pošumaví, z.s.

 

4.      Příprava valné hromady Turistické oblasti Pošumaví, z.s.

Výkonná rada schválila termín konání valné hromady Turistické oblasti Pošumaví na pondělí 27.6.2022 od 10 hodin v areálu Outline centrum Jiřičná.

5.      Různé

·        Výkonná rada schválila proplacení částky 3000,- Kč Ivo Šaškovi a 3000,- Kč Jindřichu Haišmanovi jako náhradu za PHM projetých v rámci aktivit pro Turistickou oblast Pošumaví, z.s.

·        Výkonná rada schválila účast na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2022, který se uskuteční ve dnech 15.9. – 17.9.2022 v Plzni. Někteří partneři projevili zájem se veletrhu zúčastnit v rámci společného „pošumavského“ stánku. Uzávěrka pro podání přihlášky na Plzeňský kraj je 31.7.2022. Pokud tedy máte rovněž zájem se společné expozice aktivně zúčastnit, dejte vědět manažerce nebo předsedovi spolku, kteří mají k dispozici další podklady.

 

6.      Závěr

Jednání bylo ukončeno předsedou spolku.

 

V Plánici 3.6.2022

 

Zapsal: Ing. Ivo Šašek, CSc.

Ověřil: Mgr. Jindřich Haišman