Zápis z valné hromady konané dne 27.6.2022

Zápis z jednání valné hromady Turistické oblasti Pošumaví, z.s.,

konané dne 27.6.2022 v Jiřičné

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1. Zahájení a přivítání přítomných.

Valnou hromadu zahájil předseda Turistické oblasti Pošumaví, z.s. Ivo Šašek, přivítáním přítomných. Kromě členů se valné hromady zúčastnili i partneři, kteří mají uzavřenu se spolkem partnerskou smlouvu. Na valné hromadě mají hlas poradní.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Informace o usnášeníschopnosti.

Ivo Šašek konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů a valná hromada je tedy usnášeníschopná. Následně valná hromada odsouhlasila, že ji bude předsedat Ivo Šašek (nebyl podán protinávrh), který bude zároveň i zapisovatelem. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jindřich Haišman.

3. Hlasování o přijetí nových členů spolku.

Předsedající informoval, že Ing. Pavla Kolářová podala přihlášku do spolku Turistická oblast Pošumaví, z.s. Ing. Kolářová pracuje pro spolek jako manažerka na základě příkazní smlouvy a má praktické zkušenosti s řízením cestovního ruchá ve společnosti Outline centrum s.r.o. V následném hlasování byla Ing. Pavla Kolářová přijata za člena spolku.

4. Zpráva o činnosti od minulé valné hromady a projednání výroční zprávy za rok 2021

Členové spolku byli již dříve informováni, že k recertifikaci Turistické oblasti Pošumaví, z.s. na oblastní turistickou destinaci byla vydána v březnu 2022 Výroční zpráva, která je k volně k dispozici na www.toposumavi.cz.

Ve zprávě jsou vedeny následující hlavní aktivity:

Rok 2021 byl opět poznamenán mnoha omezeními v souvislosti s epidemií Covid-19. Navzdory omezením proběhla i setkání v rámci 3K platformy:

Setkání výkonné rady a valné hromady se uskutečnilo 5 x (3.3., 14.4., 10.6., 6.10.,14.12.). Ihned po rozvolnění opatření se uskutečnilo zasedání valné hromady 10.6.2021 od 10,00 hodin v areálu letního kina v Makově za hojné účasti členů a partnerů. V rámci setkávání výkonné rady a valné hromady byly především prezentovány novinky, probíhající a plánované projekty, možnosti dotačních programů a projektů, do kterých se mohou členové a partneři spolku zapojit.

Panoramatická mapa

V roce 2020 byl ve spolupráci s firmou Panoramas vytvořen základ panoramatické mapy území působnosti Turistické oblasti Pošumaví. Zároveň v témže roce celá řada obcí si u této firmy objednala vytvoření panoramatických snímků svých obcí a i zajímavostí v nich se nalézajících. Projekt probíhal i po celý rok 2021 a bude i nadále pokračovat - výsledkem by měla být panoramatická mapa celého území TO Pošumaví.


Magazíny v regionální TV

Probíhající projekt Toulky Pošumavím je navržen jako společná akce Turistické oblasti Pošumaví z.s. a televize FILMPro. Jedná se o kompletní výrobu a odvysílání série krátkých dokumentárních magazínů, které mají mapovat území Turistické oblasti Pošumaví z.s. v souvislosti s cestovním ruchem. Kromě představení vlastního území, se v nich objeví i regionální služby v cestovním ruchu a jejich poskytovatelé. Projekt běží od roku 2020 a bude i nadále pokračovat.

Tabulky s QR kódy

Valná hromada Turistické oblasti Pošumaví, z.s. na svém zasedání v červnu 2021 odsouhlasila podporu pro využití QR kódů v území své působnosti. V rámci projektu byl vytvořen jednotný grafický návrh ve formátu A5 a A4, ve kterém je umístěn ilustrační obrázek, krátký text, logo Turistické oblasti Pošumaví, z.s., logo nebo znak toho, kdo si tabulku pořizuje. Samozřejmou součástí je QR kód, který po přečtení chytrým telefonem v něm zobrazí informace zadané na portálu www.toposumavi.cz, týkající se daného místa. První tabulky byly vyrobeny a umístěny u partnerů ještě v roce 2021 – Hotel Pavlíček Plánice, Obec Podmokly, Holiday Park Mlázovy.

Stellplatzy

V rámci podpory cestovního ruchu v podhůří Šumavy oslovil spolek Turistická oblast Pošumaví v říjnu 2021 své členy a partnery s projektem zřízení stellplatzů /parkovacích stání pro karavany a obytná auta/ na obecních a soukromých pozemcích. Parkovací místa mohou být úplně bez investic - jen srovnaná plocha, ale lze k nim přistavět i vybavení nejrůznější úrovně. Na tuto aktivitu lze v budoucnu navázat další projekty.

Karavany v Pošumaví

Nápad se stellplatzy oslovil i lokální Destinaci Sušicko a oblastní ProŠumavsko a vznikl společný jmenovatel projektu: "4 brány Šumavy karavanem - v podhůří Šumavy je hezky za každého počasí" - je zde mnohem širší nabídka vyžití, když to zrovna není na courání se panenskou přírodou NPŠ. Do Národního Parku Šumava může turista vyrazit na výlet, ale přitom si užít ubytování, služby i zábavu bez davů dalších návštěvníků.

Útržky z Pošumaví

Probíhající projekt Útržky z Pošumaví, je koncipován tak, aby turisté byli motivováni navštívit co nejvíce míst v regionu. V roce 2021 byl vydán kupónový sešit formátu A6 o rozsahu cca 40 stran. Jednotlivé kupóny - útržky byly vydány v úzké spolupráci s partnery Turistické oblasti Pošumaví z.s. Kuponové sešity jsou k dispozici v informačních centrech, v zapojených ubytovacích a stravovacích zařízeních a i u dalších partnerů, kteří spolupracují na tomto projektu.

Cílem projektu je nejen udržení turistů v regionu Pošumaví netradiční nabídkou služeb, ale i další zásadní krok - propojení a spolupráce podnikatelů, veřejného sektoru a neziskového sektoru v oblasti cestovního ruchu.

Další publikační činnost

Publikace Turistická oblast Pošumaví:

Oblast Pošumaví disponuje bohatou nabídkou přírodních, kulturních i historicky významných památek - přehled všech zajímavostí je zpracován do 50ti stránkové brožury, která je hlavním promo materiálem TO Pošumaví.

V roce 2021 se začala připravovat k tisku nová publikace ve spolupráci s členem TO Pošumaví Prácheňsko, z.s.p.o. Cílem publikace je představení a propagace neprávem opomíjeného území na hranicích dvou krajů. Tato oblast přitom skýtá spoustu turistických cílů, přírodních i historických zajímavostí. Brožura, která půjde do tisku v první polovině roku 2022, doplní stávající publikační činnost a zároveň položí základ nové ediční řady.

Prezentace spolku v roce 2021

Spolek TO Pošumaví se v roce 2021 prezentoval zejména v rámci přímého oslovování nových partnerů v regionu, účastí na nejrůznějších projektech v rámci svého území i ve spolupráci se sousedními DMO (ProŠumavsko, lokální Destinace Sušicko, vznikající destinační organizace Otava.fun).

Prezentace na internetu

TO Pošumaví aktivně spravuje poměrně podrobné internetové stránky, které jsou uloženy v doméně www.toposumavi.cz. S ní je částečně datově propojena doména Chyba! Odkaz není platný.

Tato prezentace pojímá všechny členy a partnery spolku, dále pak prezentuje nejrůznější turistické cíle, atraktivity, tipy a důležité informace pro návštěvníky oblasti. na stránce jsou umístěné i veškeré podstatně dokumenty spolku, zápisy, projekty atd. Internetová stránka je nejucelenějším komplexním zdrojem informací z oblasti Pošumaví a zároveň odkazuje na weby členů a partnerů.

Cílem propagace na internetu je nasměrování všech potenciálních zájemců a hostů Pošumaví na tyto stránky - jen tam najdou kompletní informace a odkazy.

K tomuto účelu jsou využívány i sociální sítě, v roce 2021 to byla hlavně stránka na Facebooku, která slouží i ke komunikaci s členy a partnery DMO. Nezanedbatelným propagačním kanálem je i využití možností prezentace TO Pošumaví na stránkách a sociálních sítích platformy Kudy z nudy - agentury CzechTourism, dále na stránkách Plzeňského kraje a také partnerských organizací /Destinace Sušicko, Destinace ProŠumavsko, Národní Park Šumava, atd./, na které byla v roce 2021 Facebooková stránka TO Pošumaví napojena.

Prezentace v tištěných médiích

V roce 2021 byly uzavřeny partnerské dohody s mediálními partnery: časopis (čtvrtletník) Vítaný host v Plzeňském kraji a regionální inzertní noviny Rozhled.

Také bude v následujícím roce využita možnost placené prezentace v časopise Turista, která byla domluvena na podzim 2021.

V hlasování, které proběhlo po podání informací o obsahu Výroční zprávy, byla Výroční zpráva jednomyslně schválena.

Následně byli členové a partneři Turistické destinace seznámeni s aktivitami, které proběhly v první polovině roku 2022. Jednalo se především o následující akce a aktivity:

· Byla podána žádost o dotaci na provoz destinace na Plzeňský kraj. Žádost byla schválena ve výši 700 000,- Kč.

· Monitorovacím výborem programu EÚS Česká republika – Bavorsko nebyla schválena žádost do dispozičního fondu z minulé výkonné rady.

· Byla podána a schválena žádost na Czechtourismus o recertifikaci Turistické oblasti Pošumaví, z.s. na oblastní turistickou destinaci. Komise bude zasedala 14.6.2022 žádost schválila.

· Byly dokončeny propagační materiály financované z minulé dotace Plzeňského kraje na provoz. Tyto materiály jsou přítomným k dispozici přímo na jednání, ostatní členové a partneři Turistické oblasti si je mohou po dohodě vyzvednout v kanceláři v Klatovech, kde jsou k dispozici i některé dříve vydané publikace. V případě zájmu o ně kontaktujte manažerku, předsedu nebo místopředsedu spolku.

· Ve spolupráci s Destinací Sušicko pokračuje rozšiřování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola. Nové se objevily v Horažďovicích, Čímicích, Mlázovech a Soběšicích.

· Došlo k další úpravě oficiálních webových stránek www.toposumavi.cz. Bylo upraveno písmo, hlavní menu a přibyly odkazy na mobilní aplikace, které byly předvedeny v dalším bodu programu jednání. Dále byly propojeny aktuality s facebookovým profilem spolku a kalendář akcí byl propojen s centrálním kalendářem společnosti ŠumavaNet. Pro partnery je důležité, že část služeb v sekci Destinace – Novinky pro partnery je určena právě jim a měla by sloužit podpoře jejich komerčních aktivit.

· Na webových stránkách v uvedené rubrice Novinky pro partnery jsou i aktuální informace k dotačním programům (aktuálně např. z Plzeňského kraje o nutnosti předpřipravit projekty a vyřídit povolení stavebního úřadu, pokud chce někdo žádat o podporu pro stellplatz nebo MMR národní program možnost zafinancovat vítací cedule na hlavních tazích do TO Pošumaví a další)

· Ve spolupráci se společností ŠumavaNet se podařilo na webových stránkách rozšířit interaktivní mapu o panoramatické záběry z dronů, které v minulých letech byly natočeny pro celou řadu partnerských obcí. Společnost ŠumavaNet na společnou mapu dala všechny panoramatické záběry z obcí, které spravuje v rámci běžného provozu stránek. Pokud by měly i ostatní obce, které nejsou stálými zákazníky společnosti ŠumavaNet, zájem umístit svoje panoramatické záběry na společnou mapu, mohou kontaktovat přímo jednatele společnosti ŠumavaNet pana Mgr. Hladkého.

· Byly publikovány čtyři články o Turistické oblasti Pošumaví, z.s., a to ve Vítaném hostu, Irisu, Rozhledu a Šumavských novinách. Jejich obsah je k dispozici na stránkách www.toposumavi.cz.

· S mediálními partnery Rozhled a Vítaný host byla domluvena možnost slevy na publikování článků dalších členů a partnerů spolku. Jedná se i o spolupráci s dalšími subjekty v této oblasti o možnosti vzájemné výpomoci v rámci spolku. Bližší informace v této záležitosti poskytne manažerka Turistické oblasti Pošumaví, z.s.

· Ve dnech 20.5 – 22.5.2022 se v části Turistické oblasti Pošumaví, z.s. navazující na Šumavu uskutečnil na žádost Czechtourismu Press trip francouzského novináře Mata Ponnarda z Prague Secrete. Podle vyjádření pracovnice Czechtourismu se nám podařilo návštěvu dobře zorganizovat a nyní očekáváme její tiskový výstup.

· V rámci výstavy k cestovnímu ruchu na Výstavišti v Lysé nad Labem se uskutečnila i mezinárodní soutěž propagačních materiálů TURISTPROPAG. Její sedmého ročníku se zúčastnila i Turistická oblast Pošumaví, z.s. s publikací Útržky z Pošumaví a ve své kategorii získala první místo.

· Byly uzavřeny smlouvy s novými partnery destinace a byly řešeny další administrativní záležitosti kolem vyúčtování dotací a běžného provozu spolku. Informace jsou průběžně zveřejňovány na www.toposumavi.cz nebo facebookovém profilu spolku.

· Díky iniciativě manažerky spolku a firmy ŠumavaNet byly od firmy Mobilni.App zprovozněny aplikace na rezervaci ubytování, elektronický prodej voucherů a marketing a zabudovány do stávajících webových stránek. Tyto aplikace byly výkonné radě předvedeny již s částí aktuálních dat z Pošumaví. Pro standardní provoz je třeba je dále rozšířit o další členy a partnery Turistické oblasti Pošumaví, z.s., kteří mají o uvedenou marketingovou a komerční činnost zájem. Výkonná rada po shlédnutí současného stavu odsouhlasila, že uvedené aplikace mohou do konce roku 2022 využívat všichni partneři, kteří mají zaplacený členský nebo partnerský příspěvek za rok 2022 bez dalších provizních nebo jiných plateb. Zájemci o zapojení do uvedeného mobilního smart systému se mohou hlásit u manažerky nebo předsedy Turistické oblasti Pošumaví, z.s.

· Turistická oblast Pošumaví, z.s. byla vyzvána k partnerství s regionální družstevní cestovní kanceláří DCK West. DCK West, družstvo je partnerem Turistické oblasti Pošumaví, z.s. a nabídka je na rozšíření spolupráce v propagaci regionálních aktivit této CK. DCK West, družstvo se v současné době zaměřuje především na spolupráci s dalším partnerem spolku, kterým je Outline Jiřičná. Pro další spolupráci je možno využít právě personálních a materiálních kapacit partnerů. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby se členem družstva stal i spolek Turistická oblast Pošumaví. Výkonná rada s tímto záměrem souhlasí.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2021 a projednání zaúčtování HV za rok 2021.

Hospodaření Turistické oblasti Pošumaví, z.s. v roce 2021 skončilo ztrátou 79 601,57 Kč. Přítomným členům a partnerům byla k dispozici rozvaha ve zkráceném rozsahu a výkaz zisku a ztrát ve zkráceném rozsahu. Uvedeného hospodářského výsledku bylo dosažena zejména proto, že dotace, které spolek na svoji činnost získává přecházejí z jednoho kalendářního roku do druhého.

Zpráva o hospodaření byla následně valnou hromadou schválena.

Následně valná hromada projednala zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2021 a jednomyslně schválila jeho zaúčtování následujícím způsobem:

Turistická oblast Pošumaví z. s., Náměstí 133, 340 34 Plánice, IČO 22741011

Hospodářským výsledkem roku 2021 je ztráta ve výši 79 601,57 Kč (účet 931 000) a bude zaúčtována na vrub účtu 932 000 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Po zaúčtování bude stav tohoto účtu 28 961,13 Kč.

6. Zpráva revizní komise

Přítomní členové revizní komise přednesli zprávu za rok 2021, ve které konstatovali, že revizní komise provedla kontrolu účetních i administrativních dokladů spolku a neshledala žádné závady. Zprávu komise vzali přítomní na vědomí.

7. Přestávka na kávu

8. Plánované akce na druhé pololetí 2022 a výhled na rok 2023

Plánované akce na druhé pololetí roku 2022 a rok 2023 vycházejí ze schválené dotace Plzeňského kraje.

Položka: (rozpočet rozdělte do jednotlivých položek, např. mzda manažera, web, propagační materiály, apod.)3)

Žádáno z rozpočtu PK

Žádáno z veřejných zdrojů 4)

Zdroj ostatní a vlastní 5)

Celkem

Personální náklady: Mzda manažera DMO Ing. Pavly Kolářové formou příkazní smlouvy

312 000

78 000

390 000

Dotisky a aktualizace publikace Útržky z Pošumaví 2500 ks x 44 Kč včetně grafické úpravy

88 000

22 000

110 000

Tvorba a tisk nové publikace z oblasti Švihovska, Chudenicka (1000 ks, á 20,- Kč včetně tvorby a přípravy)

16 000

4 000

20 000

Webové a mobilní aplikace, úpravy webové stránky

96 000

24 000

120 000

Pronájem prostoru kanceláře

16 000

4 000

20 000

Sběr a zpracování statistických dat

16 000

4 000

20 000

Marketingová kampaň v médiích

92 000

23 000

115 000

Účast na veletrzích

64 000

16 000

80 000

CELKEM

700 000

175 000

875 000

Dalšími předpokládanými aktivitami jsou:

· Podání žádosti o dotaci do Dispozičního fondu, případně do programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika na marketingové aktivity, turistické hry a vícejazyčné propagační materiály.

· Spolupráce s dalšími partnery na rozvoji propagace cestovního ruchu v Pošumaví. Návaznost na stávající projekty jako například Peregrinus Silva Bohemica apod.

· Možnost podání žádosti o dotaci na MMR na podporu propagace a marketingu.

· Pokračování v projektech, které byly zahájeny nebo realizovány v minulých letech.

9. Různé

V rámci bodu Různé seznámila manažerka Turistické oblasti Pošumaví, z.s. Pavla Kolářová přítomné s aktualizacemi webových stránek spolku a s novými aplikacemi.

Pro partnery je důležité, že se mohou zapojit na základě partnerské smlouvy do nových aplikací "Vítejte v Pošumaví". Jedná se o interaktivní prezentaci nejen turistických cílů v regionu, ale i vouchery na zážitky a služby nabízené v e-shopu, o aplikaci ubytování atd., které jsou navzájem propojeny, což znamená, že když návštěvník vyhledá jakýkoliv turistický cíl, automaticky mu bude nabízeno vše další v okolí (tato funkce se neustále doplňuje), ať už jde o zajímavosti, ubytování, zážitky, či možnost koupě voucheru.

https://www.toposumavi.cz/posumavi/

Zájemci o zapojení do tohoto systému mohou kontaktovat manažerku Turistické oblasti Pošumaví, z.s. a domluvit se na technických podmínkách (texty, obrázky apod.). Vouchery z e-shopu mají jednotnou grafickou podobu a platí 1 rok. Služba je po registrované partnery Turistické oblasti Pošumaví, z.s. zdarma. E-shop je k nahlédnutí na adrese:

https://eshop.toposumavi.cz/226fc57c-ae08-666f-5891-682e89eef1b0

Další novinky pro partnery jsou k dispozici na

https://www.toposumavi.cz/posumavi/novinky.asp

Na www stránkách je i náhled publikací, které jsou pro partnery a jejich zákazníky k dispozici. V případě je možno si je po předchozí dohodě vyzvednout v Klatovech v budově bývalého dominikánského kláštera.

https://www.toposumavi.cz/posumavi/prospekty.asp

Do bodu Různé, také přispěli partneři destinace pánové Hlavatý a Holáň z firmy Smart guide, kteří přítomným představili mobilní aplikace pro potřeby regionálního cestovního ruchu.

10. Závěr

Předseda spolku Ivo Šašek poděkoval přítomným za účast a pozval je na následující exkurzi areálu firmy Outline Jiřičná, s.r.o.

Zapsal:

Ivo Šašek

Ověřil:

Jindřich Haišman