Strašín - farní a poutní kostel Narození Panny Marie

Poutní a zároveň farní kostel je dominantou obce Strašín. Vznik původní kostelní stavby, ze které se dochovala pouze hranolová třípatrová románská věž v ose západního průčelí, je kladen do do první poloviny 13. století. První písemnou zprávu o kostele i obci zaznamenává listina z 25. března 1254 o slibu Mikuláše, plebána ve Strašíně a bratra řádu johanitů, že neodcizí nic z majetku jemu svěřeného kostela.

V nejstarších dobách zde pravděpodobně mohl existovat opevněný kostel se strážní funkcí. Koncem 15. století kostel významně pozdně goticky přestavěl a sochou Madony opatřil známý velmož té doby Půta Švihovský z Rýzmberka a ze Skály, nejvyšší sudí království českého, majitel hradů Švihova a Rábí.

Původní románsko - gotický kostelík byl tehdy přístavbou bočních lodí rozšířen na trojlodní baziliku. Někdy kolem roku 1578 se jako farář ve Strašíně objevuje kněz Martin Rezek Strakonický. S Martinem Rezkem se někdy spojuje legenda o strašínském zázraku. Podle ní se Martin horlivě modlil k Panně Marii a přál si ji spatřit na vlastní oči. Toto přání se mu vyplnilo a uviděl sedící Pannu Marii s Ježíškem v náručí. Matka Boží na místě svého zjevení vytlačila v kameni důlek. Voda, která se v něm vždy drží, je prý léčivá, především na oční choroby.

Tradice poutního místa očividně sílila v barokní době zejména za faráře Tomáše Františka Vaňka v letech 1736 - 1739, kdy byl kostel přestavěný do dnešní podoby a svatyně získala dodnes dochovaný hlavní portálový oltář s rozměrnými plastikami Nejsvětější trojice, andělů a světců. V dobách husitských válek se ve Strašíně podávalo "podobojí", ves se připojila ke straně kalichu a to i přes snahu kněží udržet zde katolický vliv. Husitský správce však nepřál zdejším hojně navštěvovaným mariánským poutím a kostel nechal zaniknout. Husitská posádka pak dohlížela, aby se procesí nekonalo.

Pověsti ke kostelu:

Umístění kostela

O umístění kostela na vysoké skále uprostřed údolí vypráví několik legend. Podle jedné bylo původní místo výstavby jinde, nadpřirozená síla však postavené bourala a přemisťovala na Hůrku. Když zahřmělo a nebe se otevřelo, všichni tvrdili, že uviděli Pannu Marii, jak kameny přenáší. Po třech dnech a nocích tak nezbývalo než její přání splnit a začít stavět na Hůrce. Další legenda také mluví o pokynu z nebes. Panna Marie se se synáčkem v náručí zjevila knězi na skále za kostelem. Na znamení svého zjevení utvořila ve skále důlek, ze kterého ihned „vyprejštila voda“.

Strašín – hadí korunka na Jezulátku

Získat hadí korunku není jednoduché. Musí se nejprve zjistit, kam se chodí had koupat. U vody se musí rozložit bílý neposkvrněný šátek, na který had korunku odloží. Když plaz vleze do vody, je potřeba co nejrychleji korunku i se šátkem sbalit a co nejrychleji uprchnout. Toto dobrodružství prý podstoupil jeden chlapec ze Strašína a ukořistěnou korunku věnoval sošce Panny Marie s Jezulátkem, která je v místním poutním kostele.

 Pramen: vyprávění Zuzany Jahnové tehdy z informačního střediska v Žihobcích


Mapa