Žichovice - zámek

Zámek v Žichovicích vznikl na počátku 17. století na místě starší gotické tvrze. Jednalo se o dvoukřídlou budovu ve stylu zaalpské renesance, kterou dekorovala sgrafitová omítka a výrazné štíty s ozdobnými výklenky, karyatidami a kartušemi. Zámecké budovy v sobě skrývaly soukromé komnaty majitele, stejně jako reprezentační prostory, z nichž vynikal Bílý sál s bohatou štukovou výzdobou. Nechyběla ani kaple (svatého Františka), v níž se kromě barokního oltáře nacházely gotické deskové obrazy.

V průběhu staletí vystřídalo zdejší panství řadu majitelů, z nichž vynikali Švihovští z Rýzmberka a Libštějnští z Kolovrat. Na počátku 18. století zakoupil Žichovice spolu s panstvími Rabí a Žihobce pasovský kníže, biskup Jan Filip kardinál z Lamberka. Lamberkové zpočátku nevěnovali svému panství v jihozápadních Čechách velkou pozornost. Změna nastala na počátku 19. století, kdy do Čech přesídlil se svou rodinou kníže Evžen Karel z Lamberka (1764 - 1831), bývalý voják a milovník umění. Neobvyklým způsobem se do dějin rodu i žichovického panství zapsal kníže Gustav Jáchym z Lamberka (1812 - 1862), jehož soukromý život měl jak pro nejbližší, tak pro celý rod Lamberků dalekosáhlé důsledky. Dlouholetou milenkou knížete byla dcera šafáře Kateřina Hrádková a z jejich vztahu vzešlo devět dětí. Roku 1855 Gustav Jáchym Lamberk vztah legalizoval a o rok později se mu narodil jediný manželský syn. Po smrti Gustava Jáchyma užíval knížecí titul spojený s držbou fideikomisu jeho nejstarší syn. V důsledku stížnosti mladších linií ve věci porušení zásad fideikomisního nástupnictví zrušil soud knížecí titul pro celý rod Lamberků a po táhlých sporech přiřkl žichovické panství uherské linii rodu. Po jejím vymření v mužské linii v roce 1929 připadl velkostatek Žichovice rakouské rodové větvi. V průběhu 19. a v první polovině 20. století využívala knížata a později hrabata v Lamberka zámek k obytným účelům jen minimálně, byť měla v prvním patře své apartmány. Většinu zámeckých prostor dostala k užívání správa žichovického velkostatku - nacházely se v nich jak kanceláře úředníků a zaměstnanců, tak i jejich byty. V těsném sousedství zámku fungoval hospodářský dvůr a pivovar s lihovarem (ve čtyřicátých letech minulého století přestavěné na mlékárnu). Situace se změnila na konci druhé světové války, kdy byl majetek hrabat z Lamberka v Československu zestátněn na základě dekretu prezidenta republiky číslo 12 z 21. června 1945. Od konce čtyřicátých let sloužil zámek jako bytový dům vlastněný obcí Žichovice.

Pramen: Vysvětlující tabule u zámku.


Mapa