Zápis z výkonné rady konané dne 7.12. 2022 v Plánici

Zápis z výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví, z.s.
konané dne 7.12.2022 na Městském úřadě v Plánici

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1.     Zahájení a schválení programu, zapisovatele a schvalovatele zápisu

        Jednání zahájil předseda spolku Ivo Šašek, který nejprve přivítal přítomné členy i partnery Turistické oblasti Pošumaví, z.s. Dále v úvodním bodu bylo navrženo, aby zápis zhotovil Ivo Šašek a ověřovatelem zápisu byl Zdeněk Pavlíček. Jiný návrh dále nepadl a toto bylo přítomnými členy výkonné rady schváleno. Dále Ivo Šašek navrhnul rozšířit program rozeslaný s pozvánkou na výkonnou radu o bod „Informace o vyhlášených dotačních titulech MMR pro oblast cestovního ruchu a možnost podání projektu Turistickou oblastí Pošumaví, z.s.“ Tento návrh byl bez další diskuse členy VR jednomyslně přijat.

2.     Informace o činnosti spolku od valné hromady

Informaci o celkové činnosti spolku přednesla jeho manažerka Pavla Kolářová formou bilanční zprávy:

        Byla podána žádost recertifikaci Turistické oblasti Pošumaví, z.s. na oblastní destinaci. Současná certifikace končila 9.3.2022, a protože byl problém na straně Czechtourismu s redakčním systémem pro editaci dokladů, byla žádost podána až koncem března 2022. Naše destinace byla opět certifikována na další rok (do června 2023)

        V květnu byly představeny nové nebo aktualizované publikace: Útržky z Pošumaví, TO Pošumaví a nová publikace Prácheňsko (hrazeno z dotace Plzeňského kraje se spoluúčastí 20% TO Pošumaví).

        Na krajském úřadě proběhla schůzka managementu destinačních společnost v Plzeňském kraji. Za Turistickou oblast Pošumaví se jednání zúčastnili místopředseda spolku Jindřich Haišman a manažerka DSO  Pavla Kolářová. Schůzka se týkala zejména dotace na provoz TO Pošumaví - žádost byla podána a dotaci TO Pošumaví obdrželo.

        V červnu proběhlo vyúčtování dotace na provoz z Plzeňského kraje na předchozí období - vše bylo v pořádku uzavřeno.

        Na výstavě cestovního ruchu v Lysé nad Labem proběhla za mezinárodní účasti soutěž propagačních materiálů zaměřených na podporu cestovního ruchu. Naše Útržky z Pošumaví získaly prvenství v kategorii Turistická informace roku 2022 - PR materiály.

        Zprovozněny mobilní appky /cíle, ubytování a vouchery/ - doplnění obchodních podmínek a GDPR, pracujeme na propojení a interaktivitě

        Došlo k propojení webu toposumavi.cz a sumavanet.cz v rámci kalendáře akcí v regionu, propojení facebokové a webové stránky v rámci aktualit

 

        V květnu proběhla online kampaň směřující odkazy na web toposumavi.cz a facebookovou stránku

 

        Vznikly trhací mapy pro karavanisty ve spolupráci s DMO Šumavsko a Destinací Sušicko

        Úspěšně proběhla akce pro ChechTourism Paris: květnový presstrip francouzského novináře ze Šumavy do Pošumaví (https://prague-secrete.fr/ma-rando-nature-de-3-jours-dans-la-sumava-tcheque/)

        Dobíjecí stanice elektrokol i mimo Destinaci Sušicko - DS jako nositel projektu, dnes je v provozu 11 stanic celkem. Na území TO Pošumaví jsou v Horažďovicích, Soběšicích, Čimicích a Mlázovech)

        Prezentace TO Pošumaví v tisku viz monitoringy - Vítaný Host, Rozhled, Právo, Šumavské noviny, odkazy: https://www.toposumavi.cz/posumavi/novinky.asp

        Podané neúspěšné projekty: "Lavičky" na Plzeňský kraj a "Agroturistická stezka pro karavany" Dispofong ČR-Bavorsko

        Účast na veletrzích 2022 /Dovolená 2022 Ostrava, Holiday World Praha, Slovakiatour Bratislava a ITEP Plzeň/ a další prezentace TO Pošumaví na akci Den NPŠumava na Rokytě v červenci a Bavorsko-Českých slavnostech v Bavorské Rudě v listopadu.

        Výroba nových reklamních předmětů - stužky ke klíčům, trička a čelenky na jaře, v podzimní vlně vznikají parkovací hodiny, otvíráky, pláštěnky v míčku a další drobnosti pro prezentaci TO Pošumaví na akcích

        Výroba vizitek destinace s QR kódem - odkaz na www.toposumavi.cz, lze využít i v penzionech a jiných navštěvovaných místech v destinaci

        Reklamní magnety na auta s logem TO Pošumaví a QR kódem - vozíme na autech, kdo chce také, může se přidat..

        Vznikl rollup a vlajka TO Pošumaví - pro upoutání při účasti na akcích

        Noví partneři v II/2022: zámek Mokrosuky a CBS nakladatelství, zpracovatel KČT map, autor her Velká dobrodružství s.r.o., zpracovatel mobilních aplikací Ing. Jaroš, Chata Svatobor Ing. Kuncl

        Stále aktualizované nabídky partnerů partnerům a informace z Krajského úřadu a Czechtourismu na https://www.toposumavi.cz/posumavi/novinky.asp

        Celé léto jsme věnovali osobním návštěvám našich partnerů, prezentaci novinek na webu a snahou širšího zapojení partnerů.

        Propojení s weby a soc.sítěmi marketingově silných partnerů (Bezkempu.cz, VelkáDobrodružství, Výlety po Plzeňském kraji)

 

        14. 12. 2022 vyjde PF a vánoční článek o TO Pošumaví včetně tipů na dárkové zážitky v Klatovském ROZHLEDU

        Účast vedení TO na spoustě školení a konferencí v rámci vzdělávání

         Současně probíhá plnění zásobníku projektů v rámci marketingového plánu na další období, příprava dvou projektů do mezinárodních programů z dispofondu a z Interregu (podání prosinec - březen) s partnery Úhlava, o.p.s., Arberland Regen atd..

 

3.     Informace o stavu aktivit podporovaných z dotace Plzeňského kraje

Tento bod jednání přednesla dle přiložené tabulky Pavla Kolářová, doplnil Ivo Šašek.

 

4.     Informace z porady turistických destinací na Krajském úřadě Plzeňského kraje

28.11.2022 proběhla na Krajském úřadě Plzeňského kraje porada certifikovaných lokálních a oblastních destinací. Pavla Kolářová zmínila hlavní body, které doplnil Ivo Šašek

 

 

Z obsahu porady:

        Výše dotace na provoz destinační organizace bude pro další období 4/23 – 3/22 ve stejné výši, maximálně 800 000 Kč

        Velká nabídka dalších dotačních titulů na 2023, např. na nezapsané památky, cykloturistiku atd.

        Kromě tradičních velkých veletrhů /Praha, Bratislava, Plzeň/ se bude možno zúčastnit i regionálních veletrhů pod stánkem Plzeňského kraje – a to ZDARMA pro nás

        Další dotační možnosti: IROP, národní program MMR – již vyhlášen – viz dále

        Budou vyhlášeny i investiční dotační programy, mimo jiné na stavbu plně vybavených stellplatzů, program bude mít prodlouženou dobu realizace na 1,5 roku, cena za kompletní stání do 750tis

        Plzeňský kraj si zadá pro rok 2023 statistické šetření, včetně průzkumu v terénu. Zjistíme tak profil návštěvníka, preferované cíle a další zajímavá data. Bude se zjišťovat i povědomí o naší DMO na našem území – dle toho budou posuzovat aktivitu činnosti destinace.

 

5.     Informace o vyhlášených dotačních titulech MMR pro oblast cestovního ruchu a možnost podání projektu Turistickou oblastí Pošumaví, z.s.

Ivo Šašek a Pavla Kolářová seznámili přítomné s aktuální situací s národnímu dotacemi MMR pro cestovní ruch. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo koncem listopadu dotační tituly z Národního programu pro cestovní ruch v regionech (2016 – 2023). Jedná se o dva podprogramy. První podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu je určen právnickým a fyzickým subjektům včetně obcí aktivním v tomto resortu podnikání. Žádosti o podporu podávají přímo tito aktéři na v podprogramu vyjmenované aktivity. Do druhého podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu podávají žádosti na svoje záměry pouze certifikované oblastní destinace. Přítomní byli upozorněni na první podprogram a byla jim nabídnuta možnost konzultací a podpory pro případné podání jejich žádostí na MMR.

V druhé části jednání k programu byla diskutována možnost na zapojení Turistické oblasti Pošumaví, z.s. do druhého podprogramu určeného pro marketingové aktivity DMO. Po obsáhlejší diskusi, do které se zapojila většina členů i partnerů, se přítomní shodli na tom, že vhodným tématem by byla marketingová podpora rozvoje stellplatzů pro karavany v Pošumaví propojená s propagací dalších aktivit a atraktivit pro návštěvníky, které se nacházejí v jejich okolí. Členové výkonné rady v následujícím hlasování pověřili předsedu a manažerku spolku vypracováním podrobnějších podkladů a možností financování k podání projektu.

6.     Informace o stavu přípravy strategických dokumentů na rok 2023 a dále

Pavla Kolářová konstatovala, že současnosti je zpracován Marketingový plán Turistické oblasti Pošumaví, z.s. na rok 2023. Tento dokument bude volně přístupný na www.toposumavi.cz. Členové a partneři mohou posílat své připomínky k plánovaným aktivitám na adresu toposumavi@toposumavi.cz.

 

7.     Informace o možných aktivitách s partnerskou cestovní kanceláří DCK West, družstvo

        DCK West, družstvo je partnerem Turistické oblasti Pošumaví, z.s.

        Bylo zvoleno nové představenstvo družstva, které si dalo za úkol oživit činnost cestovky, která je také známa pod názvem Zážitky u nás.

        Podle odborníků na cestovní ruch by měly cestovky v budoucnu hrát roli právě v incomigovém cestovním ruchu:

o   „Česká republika je na turisty připravena. Roli hrají také přímá letecká spojení, na kterých dlouhodobě pracujeme právě s Letištěm Praha. Věříme, že i díky těmto aktivitám dojde v brzké době k nárůstu příjezdů do České republiky ze sousedních a blízkých zemí,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Věřím, že pozitivní roli sehrají i novinky letošní sezóny, naprosté unikáty, které v České republice máme. A to nejdelší visutý most pro pěší na světě Sky Bridge 721 či Muchova stezka. Lákadly mohou být i neobjevené skvosty, které chceme představit.

o   Zdroj: https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2022/05/Spolecna-kampan-s-letistem-Praha-a-Prague-City-Tourismus

 

8.     Informace o přípravě volební valné hromady v prvním čtvrtletí roku 2023

V tomto bodě byla na podnět Ivo Šaška diskutována možnost sjednotit volební období výkonné rady spolku s volbami do obecních zastupitelstev. Změny v zastupování jednotlivých právnických osob v představenstvu spolku a výsledky voleb valnou hromadou spolku se odehrávají pokaždé v jiném časovém období.

Vzhledem k tomu, že volební období výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví je 5 let a volební období místních samospráv jsou 4 roky dochází k nutnosti častějšího hlášení změn do spolkového rejstříku. V případě sjednocení termínu by bylo nutné uspořádat volební valnou hromadu do konce února 2023 a kromě voleb orgánů odsouhlasit i změnu stanov.

Po diskusi výkonná rada většinou rozhodla, že ponechá dosavadní status quo a to volební období orgánů spolku zůstane pětileté.

 

9.     Různé

Ivo Šašek navrhnul přítomným schválit roční odměnu za rok 2022 pro předsedu a místopředsedu spolku na úhradu jejich nákladů spojených s výkonem funkce, která je neplacená ve výši 20 000,- Kč pro každého formou DPP.

Ivo Šašek navrhnul přítomným schválit jednorázovou roční odměnu za rok 2022 Zdeňkovi Pavlíčkovi ve výši 10 000,- Kč za poskytování oficiálního sídla spolku v jeho soukromém objektu.

Oba dva návrhy výkonná rada většinou hlasů schválila.

Pavla Kolářová vyzvala přítomné, aby v případě potřeby jakékoliv konzultační, poradenské nebo informační činnosti k problematice regionálního cestovního ruchu se obraceli na ní nebo představenstvo spolku. Vzhledem k nárůstu činnosti, k počtu partnerů, kterých je více než sto a rozsahu území není možno vše obsáhnout pouze z jednoho místa. Z hlediska dalšího rozvoje aktivit je třeba podpůrná součinnost partnerů spolku, aby se rozvíjely především akce potřebné a smysluplné pro region.

 

10. Závěr

Ivo Šašek poděkoval všem přítomným za účast nejen na jednání, ale i za celoroční aktivitu a popřál klidné vánoce a vyjádřil přesvědčení, že aktivity spolku budou úspěšně pokračovat i v roce 2023.

 

V Plánici 7.12.2022

/posumavi/user/2022/dokumenty/Vykonna_rada_Planice.pdf